Home » Komunikaty » ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁONEM I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE  OD 01.09. 2020 r.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁONEM I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE  OD 01.09. 2020 r.

 

 

 1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:  a) jeden opiekun z dzieckiem   b) dystans od innych osób min. 1,5 m   c) stosowanie maseczek, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk
 5. Przebywanie osób z zewnątrz powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, odizolowuje ucznia w gabinecie pielęgniarki lub w wyznaczonym miejscu z zachowaniem 2m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 7. Wszystkie lekcje uczniów, z wyjątkiem wychowania fizycznego, chemii, informatyki, prowadzone będą dla danej klasy w jednej sali.
 8. Uczniowie klas I-III i IV-VIII mają obowiązek przebywania w osobnych, wydzielonych częściach szkoły.
 9. Godziny przerw dla klas starszych i młodszych są zróżnicowane, przy czym klas I-III nie obowiązują sygnały dzwonka szkolnego. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów adekwatnie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 45 minut.
 10. W czasie przerw zalecany jest pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły oraz na boisku przy szkole.
 11. W czasie lekcji nie obowiązują maseczki, które są obowiązkowe podczas przerw.
 12. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.
 13. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy dezynfekować.
 14. W salce gimnastycznej przybory sportowe i podłoga będą dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 15. Należy wietrzyć sale i korytarze co najmniej raz na godzinę.
 16. Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 17. Uczniowie klas starszych i młodszych korzystają z osobnych szatni.
 18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki dezynfekcyjne są dostępne pod nadzorem opiekuna. Świetlica jest wietrzona systematycznie i nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, a w szczególności zaraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 19. Personel kuchenny i pracownik administracyjny oraz sprzątaczki powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami do niezbędnego minimum.
 20. Uczniowie korzystają z własnych napojów, a woda pitna wydawana będzie w kuchni cateringowej pod nadzorem opiekuna z wykorzystaniem naczyń jednorazowych.
 21. W bibliotece uwzględniana będzie 3-dniowa kwarantanna dla książek. Uczniowie będą wcześniej zamawiać książki i odbierać je z zachowaniem rygorów higienicznych przy stanowisku osłoniętym szybą pleksi w drzwiach biblioteki. Zamknięty pozostaje dostęp do półek i czytelni.
 22. Posiłki obiadowe w kuchni cateringowej wydawane będą w systemie zmianowym. Po zmianowym wydawaniu posiłków pracownik odbierający talerze i sztućce zdezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł. Naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 stopni i wyparzane.

W oddziałach przedszkolnych obowiązują podstawowe zasady obowiązujące w szkole. dodatkowe uwagi dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkole są następujące:

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w tej samej sali ze swoją wychowawczynią. Wyjątkami od tej zasady są zajęcia z języka angielskiego, religii i inne dodatkowe np. rytmika.
 2. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 3. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte są sprzęty i przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować np. pluszowe zabawki. Przybory sportowe podlegają dezynfekcji po każdych zajęciach.
 4. Należy ograniczyć liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny do niezbędnego minimum przy zachowaniu obowiązujących rygorów higienicznych.
 5. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków dezynfekcyjnych.
 7. Wychowawcy i inni pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej.
 8. Zalecany jest pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły oraz wiejskim placu zabaw.
 9. Dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają z oddzielnego wejścia.