Home »

 

Świetlica

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM

1. Świetlica szkolna jest integralną częścią Szkoły Podstawowej w Słonem.

2. Świetlica zatrudnia pracowników pedagogicznych – nauczycieli – wychowawców.

3. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor.

4. Świetlica funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa – Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. 2017 poz, 59), Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r.; poz,649, ze zm), Statut Szkoły Podstawowej w Słonem.

5. Świetlica szkolna funkcjonuje w sposób zaplanowany w oparciu o plan roczny, plany miesięczne oraz ramowy plan tygodnia w świetlicy szkolnej, które są spójne z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły Podstawowej w Słonem. Działalność świetlicy jest dokumentowana w dzienniku zajęć świetlicy.

6. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów dojeżdżających oraz uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów prawnych) lub organizacji dojazdu do szkoły, muszą dłużej przebywać w szkole.

7. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci, które nie uczęszczają na lekcję religii, wychowania do życia w rodzinie, drugi język obcy lub nie uczestniczą w zajęciach pływania/wychowania fizycznego oraz gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

8. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej (poza okolicznościami opisanymi w pkt 7) następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / opiekunów – ,,Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.

9. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach 6.30 – 17.00.

10. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu odwozów lub odebrania dziecka przez rodziców.

11. Uczniowie nie mogą samodzielnie decydować o przyjściu bądź wcześniejszym opuszczeniu świetlicy.

12. Dziecko odbierane jest przez rodziców lub osoby wskazane pisemnie przez rodziców / opiekunów prawnych w upoważnieniu (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej).

13. Dzieci muszą być odbierane przez osoby dorosłe.

14. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o

Wcześniejszym odbiorze dziecka zapisanego do świetlicy ze szkoły.

16. Rodzic/ opiekun prawny osobiście odbiera dziecko ze świetlicy. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.

16. Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną, musi posiadać pisemne

oświadczenie, że rodzic wyraża zgodę i ponosi całkowitą odpowiedzialność za

bezpieczeństwo dziecka.

17. Po godzinach pracy nauczyciele świetlicy nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

18. W sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym, a następnie informuje o zaistniałej sytuacji wychowawcę ucznia i Dyrektora Szkoły.

19. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosi się do świetlicy.

20. Dzieci zakwalifikowane do świetlicy zobowiązane są do regularnego uczęszczania na zajęcia (przed i po lekcjach) wg pisemnych ustaleń z rodzicami / prawnymi opiekunami.

21. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

22. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej mają obowiązek uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach świetlicowych, wypełniać polecenia wychowawców świetlicy oraz zachowywać się nienagannie.

23. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz wewnętrznych zasad.

24. W czasie zajęć świetlicowych uczniów obowiązują te same zasady i sposoby oceniania zachowania, co podczas wszystkich zajęć edukacyjnych w szkole.

25. Wychowawca klasy, wystawiając uczniowi ocenę z zachowania na koniec semestru/ roku szkolnego, uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

26. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy (meble, gry, zabawki, sprzęt sportowy). Po zakończonej zabawie porządkują gry i zabawki.

27. Liczba uczniów w świetlicy, będąca pod opieką jednego wychowawcy, nie powinna przekraczać 25 osób.

28. Za zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiadają ich rodzice, którzy zobowiązani są do naprawienia lub zrekompensowania szkód.

29. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w sali przedmioty, przyniesione zabawki, zaginione telefony komórkowe i inne urządzenia.

30. Wychowawcy świetlicy organizują zajęcia świetlicowe, uwzględniając potrzeby

edukacyjne, rozwojowe, możliwości psychofizyczne uczniów.

31. Wychowawcy świetlicy rozwijają zainteresowania uczniów oraz pomagają im w odrabianiu lekcji.

32. Wychowawcy świetlicy prowadzą pracę wychowawczą zmierzającą do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno- moralnej.

33. Wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas oraz pedagogiem,

psychologiem, logopedą, pielęgniarką szkolną i rodzicami.

34. Wychowawcy świetlicy zapoznają się z diagnozą ucznia przeprowadzoną przez logopedę na początku roku szkolnego oraz z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, a także obserwacjami i diagnozą wychowawczą.

35. Wychowawcy świetlicy pozostają w kontakcie z rodzicami i informują ich o funkcjonowaniu oraz zachowaniu dziecka w grupie (rozmowy telefoniczne, kontakt email, e-dziennik).

36. Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych.

37. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania wychowawców świetlicy (pisemnie w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej) o rezygnacji dziecka z pobytu w świetlicy.

Regulamin przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 20.05.2021r.

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status