Home »

 

Świetlica

 

Świetlica Środowiskowa

W czasie roku szkolnego zajęcia świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 13.45 – 17.30. Podczas wakacji i ferii świetlica działa wg odrębnego programu.

 

Świetlica współpracuje z :

Szkołą Podstawową w Słonem,

Urzędem Gminy Świdnica

Radą sołecka  wsi Słone.

Stowarzyszeniem „ Kiwanis Adsum” w Zielonej Górze

Wychowawczynie:Aleksandra Woźniak i Katarzyna Sochacka

 

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

DZIAŁAJĄCA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁONEM.

Słone ul. Szkolna 1,  66-008 Świdnica 

I. Organizacja świetlicy środowiskowej.

 

 1. Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

 

 1. Zadaniem świetlicy jest:
 • pomoc w nauce,
 • organizowanie dzieciom czasu wolnego,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • rozwijanie kultury osobistej dzieci,
 • poprawa sprawności fizycznej,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, placówki psychologiczno-pedagogiczne, kuratorzy sądowi, organizacje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe.

 

 1. Podstawowe formy pracy świetlicy:
 • edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja, nauka języków itp.,
 • organizujące czas wolny: gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, np. koncertach, wystawach,
 • wspierające rozwój zainteresowań i zdolności: plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie itp.,
 • zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny,
 • rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka pływania, tenis stołowy itp.,
 • działania na rzecz świetlicy, np. dbanie o wystrój placówki,
 • działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności,
 • współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami.

 

 1. Dodatkowe formy pracy świetlicy:

 

 • dożywianie,
 • wycieczki i wyjazdy  o charakterze turystyczno-rekreacyjnym,
 • spotkania integracyjne z dziećmi z innych świetlic ( zarówno w kraju jak i za granicą ).

 

II. Kadra pedagogiczna.

 

 1. 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słonem jest przełożonym wszystkich pracowników i wolontariuszy, którzy  pracują w  świetlicy.

Do zadań Dyrektora należy:

 • opracowanie zakresów czynności i obowiązków podległym pracownikom

i wolontariuszom,

 • systematyczne wizytacje zajęć zgodnie z potrzebami i harmonogramem oraz ocena realizacji  zadań,
 • prowadzenie nadzoru nad warunkami sanitarnymi, przeciwpożarowymi, BHP oraz nad bezpieczeństwem podopiecznych i pracowników,
 • odpowiedzialność za powierzony majątek,
 • dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji świetlicy,
 • dbanie o  zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących dzieci, znajdujących się w placówce oraz ich rodzin.

 

 1. Wychowawcy świetlicy środowiskowej
 2. Wychowawca planuje, organizuje i prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczą:
 • z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem,
 • z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka,
 • z innymi osobami i instytucjami, wspierającymi rodzinę w wychowaniu dziecka.
 1. Wychowawcy powinni posiadać następujące kwalifikacje:
 • wychowawcy – ukończone studia wyższe na kierunku pedagogicznym.

 

3. Wolontariusze

Działalność świetlicy może być wspierana przez wolontariuszy, szczególnie w

zakresie rozszerzenia opieki nad dziećmi oraz rozwijania ich indywidualnych

zainteresowań i zdolności.

 1. Wolontariuszem w świetlicy środowiskowej może być osoba:
 • pełnoletnia lub osoby niepełnoletnie należące do organizacji zrzeszających wolontariuszy np. Centrum Wolontariatu Gminy Świdnica.
 • niekarana,
 • posiadająca predyspozycje i umiejętności niezbędne do pracy w świetlicy środowiskowej, najlepiej studenci kierunków pedagogicznych lub psychologii.
 1. Dyrektor ma  obowiązek zawrzeć pisemne porozumienie o zatrudnieniu  wolontariusza. Ponadto obowiązkowo musi ubezpieczyć wolontariusza od następstw  nieszczęśliwych, a w miarę możliwości od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas wykonywania zadań oraz przed rozpoczęciem pracy  poinformować o zadaniach, obowiązkach oraz konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dzieci, znajdujących się w placówce oraz ich rodzin.
 2. Porozumienie, które zawiera dyrektor z wolontariuszem, określa:
 • zakres, sposób i czas wykonywania zadań przez wolontariusza,
 • zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu i za zgodą wyznaczonego przez niego wychowawcy,
 • zobowiązania wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach, dotyczących dzieci znajdujących się w placówce oraz ich rodzin,
 • postanowienia o możliwości rozwiązania porozumienia.
 1. Wolontariusz wykonuje zadania odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem wyznaczonego przez dyrektora  wychowawcy.
 2. Na prośbę wolontariusza dyrektor szkoły wydaje mu pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń, odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz danej  świetlicy.

 

 1. Zespół wychowawczy

W placówce działa stały zespół wychowawczy. W jego skład wchodzą: dyrektor

placówki, wychowawcy i inni specjaliści, powoływani przez dyrektora.

W skład zespołu mogą też wchodzić inne osoby, a w szczególności: wolontariusze,

pracownicy szkoły, kuratorzy, pracownicy socjalni.

Zadaniem zespołu jest ocena aktualnej sytuacji i potrzeb dzieci, wymiana informacji

między wychowawcami, planowanie oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych oraz

analiza i weryfikacja metod pracy stosowanych w świetlicy.

Zespół wychowawczy przedstawia dwa razy w roku, podczas spotkań Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Słonem sprawozdanie z działalności świetlicy.

 

III. Wychowankowie

 

 1. Dzieci i młodzież korzystają ze świetlicy dobrowolnie i nieodpłatnie, wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

Zajęcia w świetlicy przewidziane są dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zaniedbanych wychowawczo,
 • pochodzących z grup ryzyka,
 • mających problemy z nauką, zachowaniem,
 • niewykazujących utrwalonych zaburzeń zachowania.

 

W miarę potrzeb i możliwości również:

W świetlicy mogą przebywać dzieci od 3 do 6 roku życia jeśli w środowisku istnieje takie zapotrzebowanie, a placówka ma możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki.

 

 1. Prawa i obowiązki wychowanków:
 2. Wychowanek świetlicy ma prawo do:
 • opieki wychowawczej oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć    organizowanych w świetlicy i poza jej terenem,
 • poszanowania jego godności osobistej, przekonań religijnych, ochrony przed przemocą, życzliwego  traktowania,
 • udziału w zajęciach organizowanych przez świetlicę,
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
 1. Wychowanek ma obowiązek:
 • przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie uczestnika zajęć świetlicy,
 • współpracy w procesie opieki i wychowania,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia,
 • pomagania innym,
 • dbania o mienie placówki, uczestniczenia w pracach porządkowych,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

 1. Samorząd wychowanków

Dzieci przebywające w placówce mogą tworzyć samorząd; jego organizację określa regulamin ustalony wspólnie przez wychowawców i wychowanków i zatwierdzony jest przez dyrektora szkoły.

Samorząd wybiera opiekuna spośród wychowawców świetlicy. Opiekun samorządu wybierany jest przez dzieci i młodzież spośród wychowawców świetlicy.

Samorząd może przedstawiać dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach

dotyczących funkcjonowania placówki.

 

IV. Organizacja pracy świetlicy

 

 1. 1. Świetlica czynna jest cały rok szkolny z uwzględnieniem ferii, świąt, dni wolnych od pracy oraz organizowanych wypoczynków letnich i zimowych dla dzieci.

Świetlica jest czynna we wszystkie dni robocze, minimum 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży.

Godziny pracy świetlicy mogą ulegać zmianie w związku z organizacją wycieczek, uroczystości, spotkań… Niektóra zajęcia świetlicy mogą odbywać się w sobotę lub niedzielę.

 1. 2. O zmianach czasu pracy świetlicy rodzice/opiekunowie zostają powiadomieni na piśmie przez wychowawców z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem.

 

 

 1. 3. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy musi być odpowiednia   do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć.

W czasie zajęć odbywających się poza  terenem świetlicy/szkoły pod opieką jednego dorosłego powinno przebywać do 10 dzieci.

 

 1. Zasady naboru dzieci i młodzieży do świetlicy środowiskowej
 2. Wychowankowie są przyjmowani:

Bez skierowań, na zasadzie dobrowolnego i wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia dziecka i rodzica.

Wychowankowie mogą być również zgłaszani przez instytucje: poradnie,  szkoły, kuratorów, pracowników socjalnych GOPS itp. oraz organizacje  pozarządowe.

 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców  lub prawnych opiekunów dziecka.

 

 1. Dokumentacja świetlicy środowiskowej
 2. Świetlica środowiskowa realizuje zadania w oparciu o:
 • regulamin pracy, określający organizację pracy świetlicy oraz obowiązki poszczególnych pracowników. Regulamin opracowuje dyrektor szkoły  w porozumieniu z wychowawcami.
 • wychowanków obowiązuje regulamin uczestnika zajęć, określający zasady korzystania ze świetlicy przez wychowanków, opracowany przez  wychowawców oraz uzgodniony z wychowankami, zawierający prawa i obowiązki wychowanków, zasady bezpieczeństwa, nagrody i kary,
 • harmonogram zajęć, uwzględniający działania zaplanowane do realizacji na dany dzień, tydzień, miesiąc i rok,
 • indywidualne karty zgłoszenia i pobytu, prowadzone dla każdego dziecka, które zawierają dane dziecka i są uzupełniane systematycznie o informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w tym o postępach w nauce, stanie zdrowia, szczególnych potrzebach z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych,
 • dziennik zajęć, zawierający co najmniej temat zajęć, liczbę osób uczestniczących w nich oraz podpis osoby prowadzącej zajęcia,
 • listy obecności wychowanków na zajęciach w danym dniu,
 • dokumentacja finansowa.
 1. Dyrektor szkoły prowadzi dokumentację  kadrową i finansową placówki.

 

VII. Wymagania  lokalowe i wyposażenie świetlicy

 

Zajęcia świetlicy odbywają się w sali ze światłem dziennym i  właściwym oświetleniem sztucznym posiadającej:

 • zaplecze sanitarne,
 • zaplecze kuchenne wraz z niezbędnym wyposażeniem do przygotowania i spożywania posiłków ( podwieczorku).
 • stoliki i krzesła dostosowane do wieku uczestników,
 • pomoce dydaktyczne: przybory szkolne, gry planszowe, zabawki edukacyjne, książki itp.,
 • zestawy komputerowe, telewizor, dvd, radiomagnetofon,
 • sprzęt sportowy, rowery,
 • apteczkę z podstawowym wyposażeniem do udzielenia pierwszej pomocy.

Zajęcia sportowe mogą odbywać się w szkolnej sali gimnastycznej i na szkolnych  boiskach sportowych.

 

VIII.  Zasady współpracy z innymi instytucjami

 1. W wykonywaniu swoich zadań świetlica środowiskowa współpracuje z innymi

podmiotami działającymi w tym samym środowisku. Zadaniem ich jest m.in. jest

pomoc rodzinie i opieka nad dziećmi, a w szczególności współpraca:

 • ze szkołami do których uczęszczają dzieci znajdujące się pod opieką danej

świetlicy (dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawca klasy),

 • właściwym terytorialnie ośrodkiem pomocy społecznej (pracownik socjalny),
 • administracją publiczną np. urzędy, policja, straż gminna itp.
 1. Celem współpracy jest podejmowanie działań dla dobra dzieci – z zachowaniem

poufności.

 1. Współpraca z wyżej wymienionymi podmiotami obejmuje:
 • informację o działalności świetlicy środowiskowej, mającą na celu popularyzację jej działania i zwiększanie dostępności dla dzieci,
 • wymianę informacji z odpowiednimi pracownikami tych instytucji o sprawach ważnych dla zdrowia, rozwoju, postępów w nauce i bezpieczeństwa dziecka,
 • uzgadnianie kierunków, zasad i sposobów pracy z dzieckiem.
 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, zajmującymi się podobnymi działaniami (wymiana doświadczeń, wspólne realizowanie działań).
 2. Regulaminy i procedury.

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy środowiskowej.

 1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie wniosku „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy”, który wypełniają rodzice do 15 września każdego roku. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie może być przyjęte w ciągu roku szkolnego.
 2. Karty zgłoszenia są pobierane u wychowawców świetlicy  lub w sekretariacie szkoły.
 3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w świetlicy, dzieci przyjmowane są według następujących kryteriów i w kolejności ( w zależności od ilości wolnych miejsc):
 • dzieci wskazane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, pedagoga szkolnego lub wychowawcę klasy.
 • dzieci zamieszkałe w Słonem, które ze względu na pracę zawodową rodziców nie mają zapewnionej opieki w domu,
 • dzieci z innych wiosek( uczniowie Szkoły Podstawowej w Słonem ), które ze względu na pracę zawodowa rodziców nie mają zapewnionej opieki w domu
 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy) przez komisję kwalifikacyjną w składzie: dyrektor oraz wychowawcy  świetlicy w terminie do 20 września.
 2. Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest poznanie i zaakceptowanie procedur oraz regulaminu świetlicy(dostępne na stronie internetowej szkoły i u wychowawcy świetlicy) przez rodzica lub prawnego opiekuna potwierdzona podpisem.
 3. W świetlicy pod opieką wychowawcy pozostają grupy wychowawcze które nie powinny przekraczać 25 wychowanków ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół § 7. 2 )
 4. W dni wolne od zajęć dydaktycznych np. ferie zimowe, w świetlicy przebywają dzieci zapisane do świetlicy, pozostałe – tylko po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcami świetlicy.
 5. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do wychowawcy świetlicy.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W SŁONEM                  na rok szkolny 20…..  / 20…..

Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godz. 13.45 – 17.30.

(wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka)

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy środowiskowej      ………………………………………………………

klasa………….                                                                  / imię i nazwisko dziecka/

Data i miejsce urodzenia dziecka …………………………………………………………………….

Adres zamieszkania dziecka……………………………………………………………………………..

Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów prawnych/ ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………

Telefon domowy ……………………………………….

Aktualne numery telefonów komórkowych do: 1. matki ………………………………………..……….

 1. ojca ……………………………………………………..

Dziecko będzie przebywało w świetlicy:

w poniedziałek od ……….. do …………

we wtorek od ……….. do …………

w środę od ……….. do …………

w czwartek od ……….. do …………

w piątek od ……….. do …………

 

Ja niżej podpisana(y), wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za: (niepotrzebne skreślić)

 

– samodzielny powrót mojego dziecka do domu – wyjście ze świetlicy o godzinie…………….

 

– dziecko będzie odbierane ze świetlicy około godziny …………………………….………………

wyłącznie przez niżej wymienione osoby (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

 1. ……………………………………………………….4. ………………………………………………..
 2. ……………………………………………………….5 …………………………………………………
 3. ……………………………………………………….6. ………………………………………………..

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie pisemnej należy przekazać wychowawcy świetlicy.        

 

Dodatkowe informacje o dziecku l (np. stała choroba, wady rozwojowe dziecka, kalectwo, alergia, itp.)……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, ze zapoznałem się z założeniami organizacyjnymi, procedurami oraz regulaminem świetlicy (dostępne na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły) i je akceptuję.

 

Słone, dnia……………………..               …………………………………………………………………………………

/ podpis rodzica , opiekuna /

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W SŁONEM.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA PRZEBYWAJĄCEGO NA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ.

 1. Uczeń ma prawo do opieki w dniach i godzinach uwzględnionych w karcie zgłoszenia.
 2. Uczeń ma prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza nimi innym dzieciom, wychowawcy podczas pracy z grupą, a także jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci.
 3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminu świetlicy.
 4. Uczeń ma obowiązek bezwzględnie każdorazowo zgłaszać nauczycielowi potrzebę wyjścia z sali.
 5. Uczeń ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy środowiskowej.
 6. W czasie pobytu w świetlicy wymagane jest właściwe zachowanie:

– uczenie się samodzielnej pracy, staranne odrabianie lekcji;

– należyte zachowanie się w czasie zajęć i po nich wobec wychowawców, pracowników

szkoły oraz kolegów;

– kulturalne spędzanie czasu wolnego;

– kulturalne spożywanie posiłków;

– niesienie pomocy potrzebującym, opieka nad młodszymi kolegami.

 1. Uczeń ma obowiązek szanować wyposażenie szkoły i własność innych dzieci, dbać o porządek i estetyczny wygląd sali.
 2. Za szkody świadomie i celowo wyrządzone przez ucznia finansową odpowiedzialność ponosi rodzic.
 3. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko będzie przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
 5. Wychowawca  świetlicy nie odpowiada za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy środowiskowej.

 

NAGRODY

 1. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

 

*  pochwały ustnej,

*  pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,

*  nagrody rzeczowej,

*  dyplomu.

 

KARY

 1. Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

 

* upomnienie ustne,

* ostrzeżenie w obecności grupy,

* pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,

* wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,

* czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świetlicy,

* skreślenie z listy wychowanków świetlicy

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej

 1. Dzieci zapisane do świetlicy odbierane są osobiście przez rodziców / prawnych opiekunów lub osoby wskazane przez nich w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 2. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza nauczycielowi swoją obecność.

3.Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, zgłasza swoje wyjście do domu wychowawcy,powiadamiając go kto je odbiera.

 1. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów. Jeśli dziecko nie będzie posiadać takiego upoważnienia, ale rodzic skontaktuje się z wychowawcą telefonicznie i określi kto odbierze dziecko, osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie.
 3. Jeżeli dziecko ma samodzielnie wracać do domu( zgodnie z przepisem Prawo o Ruchu drogowym – musi mieć ukończony 7 rok życia) musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklaruje, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.

 

 

Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej.

 1. Wychowawca świetlicy interweniuje za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz powiadamia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu.
 2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku zajęć świetlicy.
 3. Następnie nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne.
 4. W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci sprawca zostaje czasowo zawieszony (na okres 1 tygodnia) w prawach uczestnika świetlicy. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.

 

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów, świetlicy.

 1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza także notatkę służbową w dzienniku zajęć świetlicy.
 2. W dalszej kolejności nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły.
 3. Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

Procedura postępowania w przypadku kradzieży

 1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w dzienniku zajęć świetlicy.
 2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który wdraża szkolną procedurę postępowania w przypadku kradzieży w szkole.
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status