Home »

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Szkoła Podstawowa w Słonem

 Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

 Podstawa prawna

Podstawą prawną funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534)

 

Cele:

 1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie
 • Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, wskazywanie mocnych stron osobowości, uczenie samoobserwacji, samooceny,
 • Motywowanie ucznia do dalszej pracy, sprawiedliwe i obiektywne ocenianie, rzetelne recenzowanie, promowanie osiągnięć i rozwoju osobistego ucznia,
 • Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 • Mierzenie jakości pracy dydaktycznej szkoły.

2.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
 • Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
 • Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

3.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

6.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

7.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).

8.Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. zgodnie z procedurą udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.

9.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia zgodnie z procedurą udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

10.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

11.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Nauczyciele wychowania fizycznego dostosowują programy pracy z uczniem zgodnie z opinią wystawioną przez lekarza.

12.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, edukacji informatycznej lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

13.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku takiego ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

O P I S

 1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.
 2. Klasyfikowanie przeprowadzane jest dwa razy w ciągu roku szkolnego w terminach: dwa tygodnie przed rozpoczęciem ferii zimowych – I semestr; dwa tygodnie przed rozpoczęciem wakacji – II semestr.
 3. W klasach I – III ocena śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową.

Ocena opisowa zawiera opis pracy, postawy, osiągnięć ucznia w określonych dziedzinach (np. czytanie, pisanie…), uwzględnia zaangażowanie, aktywność, wysiłek dziecka.

Ocenianie bieżące też jest opisowe.

Ocena z zachowania również jest oceną opisową.

 1. Oceny bieżące, oceny klasyfikujące śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcowoworoczne ustala się wg następującej skali:
Nr Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót
1 celujący 6 cel
2 bardzo dobry 5 bdb
3 dobry 4 db
4 dostateczny 3 dst
5 dopuszczający 2 dop
6 niedostateczny 1 ndst

 

 1. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się wg następującej skali:
Nr Ocena słowna Skrót
1 wzorowe wz
2 bardzo dobre bdb
3 dobre db
4 poprawne popr
5 nieodpowiednie ndp
6 naganne ng

6.Ustala się następujący sposób kształtowania oceny śródrocznej i końcowej na podstawie oceniania końcowego

a) wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą obejmującą elementy treści nauczania:

niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebne w życiu.

b) wymagania podstawowe na ocenę dostateczną obejmują elementy treści:

najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,

treści o niewielkim stopniu złożoności,

często powtarzające się w programie nauczania,

określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań podstawowych zawartych w programie nauczania,

głównie proste, uniwersalne umiejętności,

warstwa treści podstawowych nie powinna przekraczać 30% treści całego programu.

c) wymagania rozszerzające na stopień dobry obejmują elementy treści:

istotne w strukturze przedmiotu,

bardziej złożone, mniej przystępne niż elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych,

użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawowych programowych, wymagające stosowania umiejętności w sytuacjach typowych znanych z lekcji i podręczników.

d) wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry obejmuje pełny zakres treści określonych programem nauczania:

złożone, trudne, ważne,

wymagające korzystania z różnych źródeł, umożliwiające rozwiązywanie problemów,

pełne opanowanie programu.

e) wymagania wkraczające na stopień celujący obejmuje treści:

znacznie sięgające poza program nauczania,

stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,

wynikające z indywidualnych zainteresowań.

7.Na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych dla nich stopniach. O przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej wychowawca informuje na piśmie rodziców (opiekunów ucznia) w terminie 3 tygodnie do miesiąca przed zakończeniem semestru.

8.Uczniowie uprawnieni do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego składają go w terminie do 4 dni po posiedzeniu rady klasyfikacyjnej. Warunki przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego określa § 13 „Rozporządzenia”.

a) Uczeń nie może być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

b) Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

c) Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

d) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

e) Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9.Warunki egzaminów poprawkowych określa § 15 „Rozporządzenia”.

a) Począwszy od klasy czwartej podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

b) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz z wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

c) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

d) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

dyrektor szkoły,

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

e) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

f) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

g) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

h) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

10.Dla umożliwienia bieżącego informowania uczniów i rodziców podsumowania osiągnięć ucznia i klasy, nauczyciele gromadzą informacje bieżące.

11.Podsumowanie śródroczne i końcoworoczne osiągnięć ucznia jest możliwe dzięki prowadzeniu dokumentacji (karta ucznia, karta klasy, zeszyt nauczycielski – wychowawcy).

12.Decyzję o braku promocji ucznia należy poprzedzić działaniami, które zapobiegają takiej decyzji (zindywidualizowane wymagania, zajęcia wychowawcze, inne działania). Wszystkie działania w tym zakresie powinny być udokumentowane.

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁONEM

1.W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową. Nauczyciele swoje obserwacje notują w dzienniku lekcyjnym, stosując następujące oznaczenia: A-wzorowo; B-bardzo dobrze; C-dobrze; D-niezadowalająco, wymaga znacznej poprawy, oparte na obszarach rozwoju społeczno-emocjonalnego; stosunek do obowiązków szkolnych, kultura osobista, uspołecznienie.

2.W klasach IV – VI obowiązuje następująca skala ocen: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

3.Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

– oceny z zajęć edukacyjnych,

– promocję do klasy programowo wyższej.(z zastrzeżeniem pkt.5)

4.Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6.Informacje na temat zachowania uczniów zbiera przez cały rok szkolny wychowawca klasy, który przy ocenie okresowej powinien uwzględnić uwagi pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły.

7.Tryb i forma uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 • uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana semestralną lub roczną ocenę z zachowania, jeśli:
 • ocena klasyfikacyjna zachowania w pierwszym semestrze nie była niższa od obecnie proponowanej oceny;
 • w terminie do ostatecznego wystawienia ocen uczeń radykalnie poprawi swoje zachowanie w zgodnej ocenie wychowawcy, nauczycieli i uczniów.
 • ocenę zachowania można podwyższyć tylko o jeden stopień w stosunku do proponowanej.
 • uczeń lub jego rodzice zgłaszają się do dyrektora szkoły z formalnym wnioskiem w terminie do dwóch dni po zebraniu z rodzicami. Dyrektor informuje o tym fakcie wychowawcę, zobowiązując go jednocześnie do przeanalizowania wraz z uczniem (rodzicami) warunków koniecznych do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny z zachowania i udzielenia mu wskazówek do dalszej pracy.

8.Ocenę zachowania ustaloną przez wychowawcę może zmienić jedynie specjalna Komisja powołana przez dyrektora szkoły, po stwierdzeniu niezgodności z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny. Szczegółowe zasady postępowania w takich sytuacjach określa Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843).

9.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

KRYTERIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN ZACHOWANIA

ZACHOWANIE WZOROWE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości,
 • zawsze jest przygotowany do lekcji,
 • sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,
 • bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • pilnie uważa na lekcjach,
 • zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
 • nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
 • nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,
 • ma nie więcej niż jedną uwagę,
 • ma nie więcej niż 3 spóźnienia w semestrze,
 • bez zastrzeżeń przestrzega regulaminów i nie łamie zapisów innych dokumentów wewnątrzszkolnych.

Kultura osobista:

 • nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa,
 • jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,
 • wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

Zachowania społeczne:

 • umie współżyć w zespole,
 • jest uczynny, chętnie pomaga innym,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • jest zaangażowany w życie klasy i szkoły,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się wszelkim przejawom przemocy, agresji i brutalności,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
 • wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje,
 • sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
 • jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
 • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie,
 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • nie ulega nałogom.

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości,
 • zawsze jest przygotowany do lekcji,
 • wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na prośbę nauczyciela,
 • angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • pilnie uważa na lekcjach,
 • ma nie więcej niż jedną godzinę nieusprawiedliwioną,
 • nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
 • ma mieć nie więcej niż cztery spóźnienia w semestrze,
 • ma mieć nie więcej niż trzy uwagi,
 • przestrzega regulaminów i nie łamie zapisów innych dokumentów wewnątrzszkolnych.

Kultura osobista:

 • nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,
 • jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
 • zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

Zachowania społeczne:

 • umie współżyć w zespole,
 • jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym,
 • bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji,
 • angażuje się w życie klasy,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią,
 • nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
 • właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
 • zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 • po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu,
 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • nie ulega nałogom.

ZACHOWANIE DOBRE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości,
 • jest przygotowany do lekcji,
 • podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,
 • uważa na lekcjach,
 • wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,
 • ma nie więcej niż pięć godzin nieusprawiedliwionych,
 • może mieć cztery do sześciu uwag,
 • może pięciokrotnie w semestrze spóźnić się na lekcje,
 • przestrzega regulaminów i nie łamie zapisów innych dokumentów wewnątrzszkolnych.

 Kultura osobista:

 • zachowuje się odpowiednio do sytuacji,
 • nie używa wulgarnych słów,
 • stosuje zwroty grzecznościowe,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

Zachowania społeczne:

 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, psychologa, dyrektora szkoły),
 • wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
 • angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,
 • nie przejawia agresji słownej i fizycznej.
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • dba o honor i tradycje szkoły.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią,
 • systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
 • stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi,
 • nie ulega nałogom.

ZACHOWANIE POPRAWNE

 Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • osiąga wyniki minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału,
 • motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,
 • wykonuje polecenia nauczyciela,
 • zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, itp.),
 • pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,
 • posiada od siedmiu do dziewięciu uwag
 • ma nie więcej niż osiem godzin nieusprawiedliwionych,
 • ma mieć maksymalnie osiem spóźnień w semestrze,
 • zdarza mu się naruszyć zapisy regulaminów i innych dokumentów wewnątrzszkolnych.

Kultura osobista:

 • wykazuje elementarną kulturę osobistą,
 • dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój szkolny.

Zachowania społeczne:

 • nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia,
 • dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,
 • wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania.

Zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby:

 • jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,
 • uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty,
 • nie ulega nałogom.

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
 • nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nie przygotowany (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów itp.),
 • nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,
 • zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,
 • nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły,
 • zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania),
 • ma powyżej dziesięciu spóźnień w semestrze,
 • ma do dziesięciu godzin nieusprawiedliwionych,
 • ma od dziesięciu do trzynastu uwag,
 • często narusza zapisy regulaminów i innych dokumentów wewnątrzszkolnych.

Kultura osobista:

 • przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia, · używa wulgarnych słów,
 • nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
 • nie nosi stosownego ubioru szkolnego.

Zachowania społeczne:

 • nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela,
 • w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną,
 • zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),
 • nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego,
 • niszczy mienie innych osób i społeczne,
 • stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,
 • kłamie, oszukuje,
 • ma negatywny wpływ na innych,
 • celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,
 • są na niego skargi spoza szkoły.

Zaangażowanie, własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
 • nie dba o własną godność osobistą,
 • brak u niego poczucia winy i skruchy,
 • często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę,
 • stosuje szkodliwe używki.

ZACHOWANIE NAGANNE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
 • nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów itp.),
 • jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
 • nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,
 • ma powyżej dziesięciu spóźnień w semestrze,
 • bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych,
 • w ciągu semestru ma powyżej dziesięciu godzin nieusprawiedliwionych,
 • w semestrze ma powyżej trzynastu uwag,
 • nie przestrzega regulaminów i notorycznie łamie zapisy innych dokumentów wewnątrzszkolnych,

Kultura osobista:

 • nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,
 • nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,
 • demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów itp.),
 • wygląda nieestetycznie, ma niestosowny strój.
 • uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sytuacji,) prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp.,

Zachowania społeczne:

 • celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia,
 • kłamie,
 • jest nieżyczliwy, niekoleżeński w stosunku do innych osób,
 • jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),
 • komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów,
 • odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,
 • destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych,
 • celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleń, pomoce naukowe, itp.),
 • są na niego skargi spoza szkoły,
 • swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,
 • demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiedniego zachowania,
 • wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia, cyberprzemoc),
 • przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
 • brak u niego poczucia winy i skruchy,
 • nie dba o własne zdrowie i godność osobistą,
 • stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów,
 • ulega nałogom.

1.W szkole ustala się następujący ogólny sposób ustalania ocen ważonych obowiązujący przy ocenie bieżącej i ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej w klasach IV – VIII.

Oceny wagi 1 Oceny wagi 2 Oceny wagi 3
–        aktywność na lekcji (oraz jej brak)

–        praca w grupach

–        zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń

–        zadanie domowe

–        wykonanie pomocy dydaktycznych, pracy na rzecz szkoły w ramach przedmiotu

–        czytanie

–        przygotowanie do lekcji

 

–        kartkówka/sprawdzian

–        osiągnięcia w konkursach

–        rozwiązanie zadania problemowego

–        odpowiedź ustna

–        dyktando

–        prezentacja referatu

–        recytacja

–        praca na lekcji zlecona przez nauczyciela

 

–        praca klasowa

–        test z całego działu

–        test kompetencji, test semestralny

–        osiągnięcia w konkursach na etapie wyższym niż szkolny

–        samodzielne wypracowanie

–        realizacja i prezentacja projektu

 

2.Szczegółowe wagi ocen na podstawie ogólnych wytycznych ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.

 3.Nauczyciel przedstawia wagi ocen uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) do wiadomości na początku roku szkolnego.

 4.W szkole przyjmuje się jednolitą dla każdego przedmiotu skalę stosowaną przy obliczaniu ocen semestralnych i końcowych w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej:

5,51 – 6,00 – celujący
4,51 – 5,50 – bardzo dobry
3,51 – 4,50 – dobry
2,51 – 3,50 – dostateczny
1,51 – 2,50 – dopuszczający
1,00 – 1,50 – niedostateczny

5.Formy pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy) mogą być oceniane za pomocą punktów przeliczanych na oceny, według następujących progów punktów:

100% – celujący
97% -99% – celujący –
94% – 96% – bardzo dobry +
89% – 93% – bardzo dobry
84% – 88% – bardzo dobry –
77% – 83% – dobry +
70% – 76% – dobry
66% – 69% – dobry –
59% – 65% –  dostateczny +
47% – 58% – dostateczny
44% – 46% – dostateczny –
40% – 43% – dopuszczający +
33% – 39% – dopuszczający
31% – 32% – dopuszczający –
29% – 30%- niedostateczny +
0% – 28% – niedostateczny


6.Ustalając ocenę śródroczną i końcoworoczną nauczyciel powinien uwzględnić możliwości, pracę i systematyczność ucznia.

7.Nauczyciel ma prawo podwyższyć lub obniżyć ocenę wynikającą ze średniej ważonej.

8.Pisemne sprawdzanie wiadomości powinno odbywać się wg następujących zasad:

 

 • Praca klasowa / sprawdzian pisemny/– czas trwania 1 godz. lekcyjna. Zakres materiału i termin pracy nauczyciel podaje z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym. Uczeń poprawioną pracę powinien otrzymać w terminie
  14-dniowym.
 • Praca klasowa /sprawdzian pisemny/ obejmuje większą partię materiału lub zakres wiedzy i umiejętności koniecznych w całym cyklu kształcenia. Czas trwania sprawdzianu do 1 godz. lekcyjnej. Zakres materiału oraz termin sprawdzianu uczeń winien znać z wyprzedzeniem tygodniowym. Termin oceny sprawdzianu do 14 dni.
 • Kartkówka powinna obejmować materiał nie większy niż z 3 ostatnich lekcji. Uczeń nie musi być wcześniej o niej poinformowany. Kartkówka nie powinna trwać dłużej niż 15 minut. Termin oddania do 7 dni.
 • W przypadku ucznia z dużą liczbą opuszczonych godzin z danego przedmiotu

(bez względu na przyczynę absencji) kartkówka może obejmować wiadomości z partii materiału większej niż 3 lekcje.

 • Przed przystąpieniem do prac pisemnych nauczyciel zapoznaje ucznia z kryteriami oceniania lub punktacją niezbędną do uzyskania danej oceny.
 • Pisemnych sprawdzianów i prac klasowych nie może być więcej niż 2 w tygodniu i 1 w danym dniu. Ograniczenie to nie obowiązuje, gdy termin pisemnego sprawdzianu został przeniesiony na prośbę uczniów.
 • Uczeń ma prawo otrzymać poprawioną przez nauczyciela pracę do wglądu.
 • Decyzję o zwolnieniu uczniów ze sprawdzianu podejmuje nauczyciel przedmiotu.
 • Wszystkie prace klasowe i sprawdziany pisemne są dla ucznia obowiązkowe.
 • Dla każdej pracy klasowej i sprawdzianu ustala się jeden termin poprawkowy.

 

 

 

 

 

 

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status