Home »

 

SSO

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

1. Cele: §2 p.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne w SP w Słonem.

O P I S

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.

2. Klasyfikowanie przeprowadzane jest dwa razy w ciągu roku szkolnego w terminach: dwa tygodnie przed rozpoczęciem ferii zimowych – I semestr; dwa tygodnie przed rozpoczęciem wakacji – II semestr.

3. W klasach I – III ocena śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową.

Ocena opisowa zawiera opis pracy, postawy, osiągnięć ucznia w określonych dziedzinach (np. czytanie, pisanie…), uwzględnia zaangażowanie, aktywność, wysiłek dziecka.

Ocenianie bieżące też jest opisowe.

Ocena z zachowania również jest oceną opisową.

4. Oceny bieżące, oceny klasyfikujące śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcowoworoczne ustala się wg następującej skali:

Nr Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót
1 celujący 6 cel
2 bardzo dobry 5 bdb
3 dobry 4 db
4 dostateczny 3 dst
5 dopuszczający 2 dop
6 niedostateczny 1 ndst

 

5. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się wg następującej skali:

Nr Ocena słowna Skrót
1 wzorowe wz
2 bardzo dobre bdb
3 dobre db
4 poprawne popr
5 nieodpowiednie ndp
6 naganne ng

 

6. Nauczyciele na początku każdego roku informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen:

a) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu,

b) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu,

c) rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio od nauczyciela przedmiotu,

d) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne w bibliotece szkolnej oraz gabinetach przedmiotowych.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania:

a) uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy,

b) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu.

8. Ustala się następujący sposób kształtowania oceny śródrocznej i końcowej na podstawie oceniania końcowego:

a) wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą obejmującą elementy treści nauczania:

niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,

potrzebne w życiu.

b) wymagania podstawowe na ocenę dostateczną obejmują elementy treści:

najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,

treści o niewielkim stopniu złożoności,

często powtarzające się w programie nauczania,

określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań podstawowych zawartych w programie nauczania,

głównie proste, uniwersalne umiejętności,

warstwa treści podstawowych nie powinna przekraczać 30% treści całego programu.

c) wymagania rozszerzające na stopień dobry obejmują elementy treści:

istotne w strukturze przedmiotu,

bardziej złożone, mniej przystępne niż elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych,

użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawowych programowych, wymagające stosowania umiejętności w sytuacjach typowych znanych z lekcji i podręczników.

d) wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry obejmuje pełny zakres treści określonych programem nauczania:

złożone, trudne, ważne,

wymagające korzystania z różnych źródeł, umożliwiające rozwiązywanie problemów,

pełne opanowanie programu,

e) wymagania wkraczające na stopień celujący obejmuje treści:

znacznie sięgające poza program nauczania,

stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,

wynikające z indywidualnych zainteresowań.

9. Na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych dla nich stopniach. O przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej wychowawca informuje na piśmie rodziców (opiekunów ucznia) w terminie 3 tygodnie do miesiąca przed zakończeniem semestru.

10. Uczniowie uprawnieni do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego składają go w terminie do 4 dni po posiedzeniu rady klasyfikacyjnej. Warunki przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego określa § 13 „Rozporządzenia”.

11. Warunki egzaminów poprawkowych określa § 15 „Rozporządzenia”.

12. Dla umożliwienia bieżącego informowania uczniów i rodziców podsumowania osiągnięć ucznia i klasy, nauczyciele gromadzą informacje bieżące.

13. Podsumowanie śródroczne i końcoworoczne osiągnięć ucznia jest możliwe dzięki prowadzeniu dokumentacji (karta ucznia, karta klasy, zeszyt nauczycielski – wychowawcy).

14. Decyzję o braku promocji ucznia należy poprzedzić działaniami, które zapobiegają takiej decyzji (zindywidualizowane wymagania, zajęcia wychowawcze, inne działania). Wszystkie działania w tym zakresie powinny być udokumentowane.

ANEKS DO SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

Do punktu 10 dopisuje się:

a) Uczeń nie może być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

b) Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

c) Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

d) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

e) Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

Do punktu 11 dopisuje się:

a) Począwszy od klasy czwartej podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

b) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz z wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

c) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

d) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

dyrektor szkoły,

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

e) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

f) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

g) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

h) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁONEM

1. W szkolnym systemie oceniania w części opisowej ulega zmianie punkt 5.

W punkcie tym ulega zmianie skala ocen.

Nr Ocena słowna Skrót
1 wzorowe wz
2 bardzo dobre bdb
3 dobre db
4 poprawne popr
5 nieodpowiednie ndp
6 naganne ng

 

2. W zasadach oceniania uczniów w SP w Słonem punkt 3 ma następującą treść:

Ocenę zachowania końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

3. Zmianie ulega punkt 6 i ma następującą treść:

Ustalone przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem:

uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny,

zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

w przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

W skład komisji wchodzą:

dyrektor szkoły jako przewodniczący,

wychowawca klasy,

wykazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

pedagog

przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

przedstawiciel rady rodziców.

Ustalona przez komisję ocena roczna klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej.

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

4. Zmianie ulega punkt 7.

Ze względu na sześciostopniową skalę ocen z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne – przyjmuje się następujące kryteria:

Wzorowe
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

w pełni wykorzystuje swoje predyspozycje, jest pilny, systematyczny, sumienny w nauce i wykonywaniu szkolnych obowiązków,

sporadycznie opuszcza zajęcia szkolne, jego wszystkie nieobecności są usprawiedliwione, nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,

jest bardzo dobrym organizatorem, przejawia własną inicjatywę na terenie klasy lub szkoły,

jest wzorem dla rówieśników,

charakteryzuje go uczciwość, prawdomówność, koleżeńskość,

jego zachowanie wobec dorosłych stanowi wzór do naśladowania,

dba o honor szkoły i godnie ją reprezentuje,

Bardzo dobre
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Obowiązki szkolne wykonuje w sposób bardzo dobry. Zawsze jest przygotowany do zajęć.

Wszystkie nieobecności usprawiedliwia i nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne.

Często uczestniczy i współorganizuje życie w klasie i w szkole.

Charakteryzuje go uczciwość, prawdomówność i koleżeńskość.

Bardzo dobrze odnosi się do starszych.

Szanuje własność społeczną.

Dobre
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Stara się być uczniem pilnym, systematycznym i sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków.

Sporadycznie spóźnia się i nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia.

Dobrze wykonuje powierzone zadania na rzecz klasy, szkoły.

Jest dobrym kolegą, uczciwy i prawdomówny.

Dobrze odnosi się do starszych.

Szanuje własność społeczną.

Poprawne
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

Poprawnie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych.

Sporadycznie spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia.

Jest bierny, nie przejawia własnej inicjatywy, ale powierzone zadania wykonuje.

Nie zawsze jest życzliwy i uprzejmy wobec kolegów i osób starszych.

Nieodpowiednie
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego zachowanie przekracza ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego. Uczeń ten:

Nie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, unika wykonywania powierzonych mu zadań.

Często opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, spóźnia się.

Nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, nawet za namową nauczycieli.

Często jest agresywny i niekoleżeński.

Zdarzają się sytuacje nieposzanowania własności społecznej.

Zdarzają się sytuacje ulegania nałogom, a podjęte środki zaradcze przynoszą skutek.

Jest powodem konfliktów w klasie i szkole.

Naganne
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego zachowanie przekracza ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego. Uczeń ten:

nie wywiązuje się z obowiązku szkolnego i nie jest zainteresowany poprawą negatywnych ocen,

wagaruje, a podjęte środki zaradcze nie przynoszą rezultatu,

nie wykazuje zainteresowania życiem klasy, szkoły,

nie szanuje własności osobistej i społecznej,

jest agresywny w stosunku do innych,

ulega nałogom, a podjęte środki zaradcze nie przynoszą rezultatu,

ma konflikty z prawem,

toczy się przeciwko niemu postępowanie w Sądzie Rodzinnym za różne przewinienia.

SPRAWDZANIE POSTĘPÓW UCZNIA
1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia cechuje:

obiektywizm,

indywidualizacja,

konsekwencja,

systematyczność,

jawność.

2. Formy kontroli:

a) zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w czasie lekcji powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie i jednocześnie na kontrole (kontrola ustna),

b) przekazywanie poleceń, które uczniowie wykonują pisemnie na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym,

c) prace klasowe (wypracowania, dyktanda, zadania),

d) stosowanie nauczycielskich sprawdzianów bądź wystandaryzowanych osiągnięć szkolnych,

e) obserwowanie uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, ich aktywności,

f) ocena wartości wytworów pracy uczniów

analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.

Kontrola powinna być prowadzona systematycznie, równomiernie rozłożona na cały okres nauki (bieżąca, semestralna, roczna).

3. Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym (test, praca klasowa).

4. Prace klasowe zapowiedziane przynajmniej na tydzień wcześniej.

5. Każda praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasady punktacji.

6. Sprawdzian z ostatniej lekcji może odbywać się bez zapowiedzi.

7. Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji musi być zapowiedziany.

8. Prace kontrolne wymienione w p. 6 i p. 7 nie mogą trwać dłużej niż 15 minut.

9. Termin oddawania prac pisemnych do 14 dni.

10. Uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz, (gdy jest 1 godzina tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi zgłosić to przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.

11. Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu go do odpowiedzi pociąga za sobą ocenę niedostateczną.

12. Sposoby informowania rodziców o efektach pracy dzieci.

Proponujemy następujące sposoby:

a) Kontakty bezpośrednie (zebrania ogólnoszkolne, zebrania klasowe, indywidualne spotkania),

b) Kontakty pośrednie: rozmowa telefoniczna (wyjątkowo), korespondencja listowna, adnotacje w dzienniczku ucznia i zeszycie przedmiotowym.

W informacji dla rodziców nauczyciel powinien:

omówić efekty pracy ucznia,

podawać informacje dotyczące tego, co uczeń jest w stanie zmienić.

13. Uczeń powinien być przekonany o tym, że:

a) nauczyciel ocenia przede wszystkim jego osiągnięcia, a nie szuka braków,

b) ocena jest jawna i uzasadniona,

c) może uzyskać od nauczyciela radę, co zrobić, by poprawić ocenę,

d) ocena stanowi informację o spełnieniu wymagań programowych,

e) osiąganie dobrych wyników przez uczniów jest w interesie nauczyciela, szkoły i rodziców.

14. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostaniu wynikających z programu nauczania.

15. Przy ustalaniu oceny z kultury fizycznej, techniki, sztuki nauczyciel musi w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia przy realizacji obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słonem

mgr Waldemar Puchalski