Home »

 

Szkolny Klub Wolontariatu

 

„MY DLA INNYCH”

 

 „Pomagając innym pomagasz i sobie” (sentencja, autor nieznany)

 

 Wolontariat jest definiowany przez „Centrum Wolontariatu” jako świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 roku, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Wolontariat jest działaniem, które pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu. Podejmowana wśród uczniów- wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest również ważna i pożądana, bowiem ma wymiar edukacyjno –wychowawczy.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU przy Szkole Podstawowej w Słonem

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa prawo oświatowe art. 68 ust.1 pkt 9, art. 85 pkt 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21 (Dz.U. z 2016 r. poz. 59).
 2. Statut Szkoły Podstawowej w Słonem.

Postanowienia ogólne:

 1. Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
 3. Wolontariat szkolny – inicjatywa dzieci i młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 4. Szkolna rada wolontariatu może zostać wyłoniona z członków Samorządu Uczniowskiego. Jej zadaniem jest koordynacja działań wybranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.

ROZDZIAŁ I

CELE I DZIAŁANIA

 1. Zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.

ROZDZIAŁ II

PRAWA WOLONTARIUSZA

 1. Do szkolnego wolontariatu mogą należeć uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Słonem.
 2. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 4. Członkowie wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
 6. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie (od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica).
 7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

ROZDZIAŁ III

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza.
 2. Członkowie wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
 3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
 5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 6. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

ROZDZIAŁ IV

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY  

1.Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez :  wyrażenie uznania słownego,  pochwałę na forum szkoły,  przyznanie punktów zgodnie z regulaminem oceniania zachowania.

2.Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

3.Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie :

a) przyznawanie punktów odbywa się systematycznie, zgodnie z regulaminem oceniania zachowania,

b) punkty przyznają opiekunowie wolontariatu,

c) wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie i ujemne,

d) punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie (uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.),

e) punkty ujemne przyznawane są za niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

 

Opiekunami Szkolnego Wolontariatu są:

Arleta Szyngiel

Beata Pańtak

 

 

ROK SZKOLNY 2021 / 2022

Wolontariat Szkolny znów w akcji. Pomagamy innym. Zachęcamy wszystkich do wspólnego działania.

 

PIERWSZA AKCJA WOLONTARIUSZY

28 i 29 września szkolni wolontariusze zaprosili wszystkich uczniów do udziału w akcji Pola Nadziei,  organizowanej przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.   Tym razem sprzedawali cebulki tulipanów. Zarobione pieniądze (333 zł) przesłali na konto hospicjum.

Plakat przedstawia zaproszenie do udziału w akcji Pola Nadziei i zachęca do kupna cebulek tulipanów. Plakat akcji Zielonogórskie Pola Nadziei 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze

Kobiety poranione życiowo, z bagażem problemów, które trafiają do Domów Samotnej Matki dzięki pomocy wolontariuszy i ludzi dobrej woli znajdują ciepło i wsparcie, których nie dała im najbliższa rodzina.

Dom Samotnej Matki w Zielonej Górze wciąż potrzebuje wsparcia, dlatego wolontariusze z naszej szkoły zorganizowali akcję zbiórki artykułów higienicznych dla dzieci, które wraz ze swoimi matkami są podopiecznymi tego domu.

 Pomagamy także Idze

Do końca października zbieramy makulaturę by wesprzeć chorującą na rdzeniowy zanik mięśni typu 1 trzyletnią dziewczynkę.

Plakat zachęca do zbiórki makulatury dla Igi.

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status