Home »

 

Szkolny Klub Wolontariatu

 

„MY DLA INNYCH”

 

 „Pomagając innym pomagasz i sobie” (sentencja, autor nieznany)

 

 Wolontariat jest definiowany przez „Centrum Wolontariatu” jako świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 roku, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Wolontariat jest działaniem, które pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu. Podejmowana wśród uczniów- wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest również ważna i pożądana, bowiem ma wymiar edukacyjno –wychowawczy.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU przy Szkole Podstawowej w Słonem

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa prawo oświatowe art. 68 ust.1 pkt 9, art. 85 pkt 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21 (Dz.U. z 2016 r. poz. 59).
 2. Statut Szkoły Podstawowej w Słonem.

Postanowienia ogólne:

 1. Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
 3. Wolontariat szkolny – inicjatywa dzieci i młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 4. Szkolna rada wolontariatu może zostać wyłoniona z członków Samorządu Uczniowskiego. Jej zadaniem jest koordynacja działań wybranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.

ROZDZIAŁ I

CELE I DZIAŁANIA

 1. Zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.

ROZDZIAŁ II

PRAWA WOLONTARIUSZA

 1. Do szkolnego wolontariatu mogą należeć uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Słonem.
 2. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 4. Członkowie wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
 6. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie (od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica).
 7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

ROZDZIAŁ III

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza.
 2. Członkowie wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
 3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
 5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 6. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

ROZDZIAŁ IV

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY  

1.Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez :  wyrażenie uznania słownego,  pochwałę na forum szkoły,  przyznanie punktów zgodnie z regulaminem oceniania zachowania.

2.Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

3.Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie :

a) przyznawanie punktów odbywa się systematycznie, zgodnie z regulaminem oceniania zachowania,

b) punkty przyznają opiekunowie wolontariatu,

c) wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie i ujemne,

d) punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie (uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.),

e) punkty ujemne przyznawane są za niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

 

Opiekunami Szkolnego Wolontariatu są:

Arleta Szyngiel

Beata Pańtak

 

Wolontariat Szkolny zaprasza do udziału w akcji „PSU NA BUDĘ!”

To już piętnasta akcja Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze, które co roku w okresie jesiennym zachęca do pomocy zwierzakom. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w zbiórce karmy i akcesoriów potrzebnych schronisku.

Pomóżmy i tym razem zapełnić magazyny karmą, kocami, posłaniami. Dzięki nam zwierzaki będą miały co jeść i na czym spać.

Zbiórkę prowadzimy w dniach 3 – 7 grudnia 2018 r.                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiórka karmy dla zwierzaków ze schroniska zakończona. Cieszymy się, że nasi koledzy i koleżanki licznie i chętnie włączyli się do akcji. Dziękujemy !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrowienia dla chorego kolegi

Nauczyciele, koleżanki i koledzy  napisali kartki z życzeniami świątecznymi  oraz życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia dla kolegi Emila…

Z niecierpliwością czekamy na Twój powrót do szkoły 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góra Grosza”

Tradycyjnie bierzemy udział w zbiórce groszówek, które przekażemy Towarzystwu „Nasz Dom” tuż po nowym roku.  

 

Radosna Gwiazdka
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jest to jedna z okazji, by zrobić coś dobrego w tak szczególnym czasie. Nasi uczniowie podzielili się zabawkami dając uśmiech dzieciom ze Szpitala Uniwersyteckiego w im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Oddział Pediatrii.

 

Walentynki 2019

Wolontariusze przygotowali dla koleżanek i kolegów kartki walentynkowe. Zapominalscy nie musieli się martwić, że niczego nie przygotowali dla swoich przyjaciół czy sympatii. Szczególne podziękowania dla Marii Wysoczańskiej, Laury Potaczało oraz Mileny Banaszkiewicz. Dziewczyny sprawiły się na medal !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Góra Grosza” zakończona. Teraz liczymy, liczymy, liczymy…Cieszymy się, że rodzice, nauczyciele i my tak aktywnie włączyliśmy się w zbiórkę groszówek. Dzięki nam na wielu dziecięcych twarzach pojawi się uśmiech, a dzięki temu i my możemy być radośniejsi.

Policzyliśmy groszówki. Zebraliśmy kwotę 458,80 zł. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w akcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 marca członkowie Szkolnego Wolontariatu, przekazali do schroniska dla zwierząt w Zielonej Górze, karmę oraz zabawki zebrane przez uczniów naszej szkoły. Wszystkim, którzy chcieli pomóc zwierzętom serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkanocna zbiórka żywności

W marcu 2019 r. prężnie działający Szkolny Klub Wolontariatu „My dla innych” zorganizował przedświąteczną zbiórkę żywności i artykułów gospodarstwa domowego. Celem akcji była pomoc rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. 5 kwietnia swoją obecnością zaszczyciła naszą szkołę pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. A. Mierzwa w towarzystwie pracowników, na ręce których z dumą i satysfakcją przekazaliśmy zebrane artykuły.
Wielkie podziękowania dla wolontariuszy za aktywność, zaangażowanie i dobre serca, które są wrażliwe na potrzeby innych.

 

 

 

 

 

 

 

Pomysłowe wolontariuszki

Iga Zapadka, Marysia Wysoczańska, Laura Potaczało i Julia Kowalczyk zorganizowały kiermasz słodkości, z którego dochód przeznaczyły na zakup edukacyjnych naklejek na schody. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszek uczniowie mogą utrwalać tabliczkę mnożenia oraz przypadki, a szkolne klatki schodowe stały się barwne i estetyczne.
Gratulujemy pomysłu i dziękujemy:)