Home »

 

Szkolny Klub Wolontariatu

 

„MY DLA INNYCH”

 

 „Pomagając innym pomagasz i sobie” (sentencja, autor nieznany)

 

 Wolontariat jest definiowany przez „Centrum Wolontariatu” jako świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 roku, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Wolontariat jest działaniem, które pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu. Podejmowana wśród uczniów- wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest również ważna i pożądana, bowiem ma wymiar edukacyjno –wychowawczy.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU przy Szkole Podstawowej w Słonem

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa prawo oświatowe art. 68 ust.1 pkt 9, art. 85 pkt 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21 (Dz.U. z 2016 r. poz. 59).
 2. Statut Szkoły Podstawowej w Słonem.

Postanowienia ogólne:

 1. Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
 3. Wolontariat szkolny – inicjatywa dzieci i młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 4. Szkolna rada wolontariatu może zostać wyłoniona z członków Samorządu Uczniowskiego. Jej zadaniem jest koordynacja działań wybranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.

ROZDZIAŁ I

CELE I DZIAŁANIA

 1. Zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.

ROZDZIAŁ II

PRAWA WOLONTARIUSZA

 1. Do szkolnego wolontariatu mogą należeć uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Słonem.
 2. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 4. Członkowie wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
 6. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie (od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica).
 7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

ROZDZIAŁ III

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza.
 2. Członkowie wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
 3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
 5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 6. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

ROZDZIAŁ IV

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY  

1.Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez :  wyrażenie uznania słownego,  pochwałę na forum szkoły,  przyznanie punktów zgodnie z regulaminem oceniania zachowania.

2.Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

3.Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie :

a) przyznawanie punktów odbywa się systematycznie, zgodnie z regulaminem oceniania zachowania,

b) punkty przyznają opiekunowie wolontariatu,

c) wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie i ujemne,

d) punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie (uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.),

e) punkty ujemne przyznawane są za niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

 

Opiekunami Szkolnego Wolontariatu są:

Arleta Szyngiel

Beata Pańtak

 

Wolontariat Szkolny zaprasza do udziału w akcji „PSU NA BUDĘ!”

To już piętnasta akcja Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze, które co roku w okresie jesiennym zachęca do pomocy zwierzakom. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w zbiórce karmy i akcesoriów potrzebnych schronisku.

Pomóżmy i tym razem zapełnić magazyny karmą, kocami, posłaniami. Dzięki nam zwierzaki będą miały co jeść i na czym spać.

Zbiórkę prowadzimy w dniach 3 – 7 grudnia 2018 r.