Home »

 

Szkolny Klub Wolontariatu

 

„MY DLA INNYCH”

 

 „Pomagając innym pomagasz i sobie” (sentencja, autor nieznany)

 

 Wolontariat jest definiowany przez „Centrum Wolontariatu” jako świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 roku, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Wolontariat jest działaniem, które pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu. Podejmowana wśród uczniów- wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest również ważna i pożądana, bowiem ma wymiar edukacyjno –wychowawczy.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU przy Szkole Podstawowej w Słonem

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa prawo oświatowe art. 68 ust.1 pkt 9, art. 85 pkt 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21 (Dz.U. z 2016 r. poz. 59).
 2. Statut Szkoły Podstawowej w Słonem.

Postanowienia ogólne:

 1. Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
 3. Wolontariat szkolny – inicjatywa dzieci i młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 4. Szkolna rada wolontariatu może zostać wyłoniona z członków Samorządu Uczniowskiego. Jej zadaniem jest koordynacja działań wybranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.

ROZDZIAŁ I

CELE I DZIAŁANIA

 1. Zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.

ROZDZIAŁ II

PRAWA WOLONTARIUSZA

 1. Do szkolnego wolontariatu mogą należeć uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Słonem.
 2. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 4. Członkowie wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
 6. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie (od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica).
 7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

ROZDZIAŁ III

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza.
 2. Członkowie wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
 3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
 5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 6. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

ROZDZIAŁ IV

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY  

1.Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez :  wyrażenie uznania słownego,  pochwałę na forum szkoły,  przyznanie punktów zgodnie z regulaminem oceniania zachowania.

2.Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

3.Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie :

a) przyznawanie punktów odbywa się systematycznie, zgodnie z regulaminem oceniania zachowania,

b) punkty przyznają opiekunowie wolontariatu,

c) wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie i ujemne,

d) punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie (uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.),

e) punkty ujemne przyznawane są za niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

 

Opiekunami Szkolnego Wolontariatu są:

Arleta Szyngiel

Beata Pańtak

 

 

ROK SZKOLNY 2020 / 2021

Wolontariat Szkolny znów w akcji. Pomagamy innym. Zachęcamy wszystkich do wspólnego działania.

„KWIATY ZA ELEKTROGRATY „

Wolontariusze zachęcili koleżanki i kolegów do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym organizowanym przez CASTORAMĘ POLSKA, która wraz z AURAEKO OOSEE S.A. organizuje zbiórkę elektrośmieci. Zebraliśmy niesprawne, nieużywane urządzenia, działające na prąd lub baterie. W zamian otrzymaliśmy 20 sadzonek wrzosów, które upiększą nasz szkolny teren. Dziękujemy wszystkim za udział  i proekologiczną postawę. Cieszymy się, że rozumiecie zagrożenia dla planety płynące ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta w Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze

Opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariatu przekazały zebrane kasztany na rzecz podopiecznych Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony 5 grudnia to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1985 roku. Z okazji tego święta nasza szkoła bierze udział w akcji MEN „Razem na Święta”.

W tym roku wolontariusze z naszej szkoły wzięli udział w akcji MEN pod hasłem „Razem na Święta”. Spośród proponowanych działań wybraliśmy pomoc dla zwierząt z zielonogórskiego schroniska. Karmę dla zwierząt zakupiliśmy z funduszy uzyskanych ze sprzedaży puszek aluminiowych zebranych przez uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOLONTARIAT WCIĄŻ AKTYWNY

Mimo przerwy świąteczno – noworocznej wolontariuszki Agnieszka i Wiktoria Krzemieniec znalazły czas, aby tuż  przed końcem roku  dostarczyć mieszkańcom Słonego kalendarze gminne na rok 2021.

„ZBIERAMTO W SZKOLE”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie ekologiczno-charytatywnym „Zbieramto w szkole”. To cenna inicjatywa oparta na zasadzie „zbieraj – pomagaj – odbieraj nagrody”.
Podczas akcji zbierane są m.in. surowce wtórne, a środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży są przekazywane na wsparcie projektów misyjnych: budowę studni w Czadzie oraz pomoc dzieciom z domów dziecka na Filipinach i w Boliwii.
Akcję prowadzi Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusa – Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów.

Plakat informuje o zbieraniu i pomaganiu misjom. Nasza szkoła zbiera baterie i monety.

Zbiórka monet i baterii zakończona. Przekazaliśmy 26, 5 kg monet oraz 5 dużych kartonów baterii.

zdjęcie przedstawia nauczyciela i trzech uczniów z zebranymi w kartonach bateriami i monetami

 

 

 

 

 

 

Nasz wolontariusz Fabian wraz z mamą zainicjowali udział naszej szkoły w akcji siepomaga  dla Ani. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego we współpracy z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu zorganizowano zbiórkę na rzecz Ani. Wspaniali darczyńcy, którymi byli rodzice i uczniowie naszej szkoły zebrali kwotę 2 315,60 zł. Serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć kogoś w potrzebie.

zdjęcie przestawia ucznia i jego mamę stojących przed wejściem do szkoły z puszką na datki dla chorej Ani

Tata Ani podziękował osobiście p. Kasi za postawę syna, któremu na pamiątkę ofiarował koszulkę.

 

 

 

 

Na rzecz Ani przekazane zostały także nakrętki zbierane w naszej szkole 🙂

zdjęcie przedstawia dwie uczennice wskazujące na worki z zebranymi nakrętkami zdjęcie przedstawia troje uczniów wyjmujących nakrętki z pojemnika w kształcie serca zdjęcie przedstawia rodzica i uczniów pakujących worki z nakrętkami do samochodu

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status