Home »

 

Koncepcja pracy szkoły

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

Szkoły Podstawowej

W SŁONEM

w latach 2020-2025

Opracowanie: mgr Łukasz Szydłowski

Słone 2020r.

Ponieważ cel edukacji jest podwójny, tzn. wzbogacanie pamięci o dobre i użyteczne pojęcia oraz kierowanie woli drogą cnoty,

tak i podwójny musi być środek ich osiągnięcia: jeden to intelekt, drugi dotyczy serca.

Jeden dotyczy nauki, drugi miłosierdzia”.

(B. G. Baldo)

SPIS TREŚCI

I. Podstawa tworzenia koncepcji.

II. Misja i wizja szkoły.

III. Priorytety działalności Szkoły Podstawowej w Słonem.

IV. Sposób zarządzania szkołą oraz rozwoju bazy i wyposażenia szkoły.

V. Sposób mierzenia i oceny realizacji koncepcji.

 1. Podstawa tworzenia koncepcji.

1. Polityka oświatowa państwa.

2. Polityka oświatowa organu prowadzącego.

3. Diagnoza funkcjonowania szkoły.

 1. Misja i wizja szkoły.

MISJA SZKOŁY:

Szkoła Podstawowa w Słonem jest szkołą,

która wspiera rozwój talentów

oraz zapewnia uczniom odpowiednie warunki

do wszechstronnego rozwoju poprzez przygotowywanie ich do wyzwań,

jakie stawia współczesny europejski rynek pracy.

WIZJA SZKOŁY:

Szkoła Podstawowa w Słonem jest szkołą, która:

 1. kieruje się dobrem i potrzebami wychowanków,

 2. kształtuje postawy moralne, etyczne i społeczne właściwe dla społeczeństw demokratycznych,

 3. stwarza uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju,

 4. rozwija umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy,

 5. uczy kreatywności i przedsiębiorczości,

 6. pokazuje tradycje kultywowane w regionie,

 7. zapewnia bezpieczeństwo osobiste i emocjonalne oraz wzmacnia poczucie własnej wartości ucznia,

 8. doskonali umiejętność komunikowania się w języku polskim i w dwóch wybranych językach obcych,

 9. wychowuje człowieka skutecznie stawiającego czoła wyzwaniom współczesności, pozytywnie nastawionego do siebie, ludzi i świata, odpowiedzialnego za własne decyzje, zdolnego do współpracy i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

 1. Priorytety działalności Szkoły Podstawowej w Słonem.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY SZKOŁY:

W celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, przygotowania go do życia w społeczeństwie, zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wyboru własnej drogi życiowej, w Szkole Podstawowej w Słonem będą kontynuowane dobre, sprawdzone działania. Ponadto planuje się rozwinąć ofertę edukacyjną szkoły stawiając na następujące dwa główne kierunki pracy szkoły, które zawierają w sobie wachlarz wszystkich wymagań wobec szkoły (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 6.08.2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek):

  1. Doskonalenie procesu kształcenia ukierunkowanego na sukces edukacyjny każdego ucznia poprzez tworzenie optymalnych warunków procesu uczenia się – nauczania.

Planowane działania:

– utworzenie SZOKu (Szkolnego Ośrodka Kariery);

– przeprowadzenie Testu Uzdolnień Wielorakich dla uczniów I-III;

– powołanie zespołu do spraw współpracy z zakładami pracy, który będzie organizował spotkania z firmami – potencjalnymi pracodawcami w celu pokazania dzieciom i młodzieży, jaką wiedzę i umiejętności należy zdobyć, by zajmować określone stanowisko oraz jak w rzeczywistości ta praca wygląda;

– założenie klubu „Słone TV”, którego członkowie, poprzez comiesięczne wywiady ze „Słonym Gościem”, będą promowali wśród uczniów sukcesy zawodowe mieszkańców naszego regionu;

– organizacja cyklicznych spotkań z ludźmi różnych narodowości: „Learning to live together – uczyć się , aby żyć wspólnie”;

– poprawa wyników egzaminu ósmoklasistów poprzez wypracowanie skutecznych form bieżącej pomocy;

– upowszechnienie pracy metodami aktywizującymi oraz pracy na platformach edukacyjnych;

– wymiana z krajem, którego języka narodowego uczy się młodzież Szkoły Podstawowej w Słonem;

– nadanie szkole imienia Bartłomieja Pitiscusa oraz promowanie placówki poprzez pozytywny wpływ patrona szkoły (konkursy międzyszkolne z dziedzin, którymi zajmował się Pitiscus: matematyka, astronomia);

-wzmocnienie współpracy naukowej z Uniwersytetem Zielonogórskim, Centrum Nauki Keplera i Lasami Państwowymi (w ramach edukacji leśnej);

– zorganizowanie cyklu dni bez podręczników, podczas którego uczniowie sami będą wybierać to, czego chcą się nauczyć;

– opracowanie „Poradnika efektywnego uczenia się”;

– wydłużenie czasu działania świetlicy szkolnej i pracy oddziałów przedszkolnych;

– zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej;

– stworzenie przyjaznej atmosfery uczenia się poprzez:

 • Wprowadzenie elementów muzykoterapii,

 • Zmianę estetyki niektórych korytarzy i sal lekcyjnych poprzedzoną takimi działaniami jak m.in. zorganizowanie warsztatów architektonicznych dla dzieci i młodzieży oraz pracowników szkoły;

  1. Rozwój talentów i pasji uczniów we współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.

Planowane działania:

– utworzenie kół zainteresowań w oparciu o pasje uczniów i nauczycieli, m.in. koło wokalne, SKS;

– zindywidualizowanie przygotowania uczniów do konkursów i olimpiad poprzez wspólne wypracowanie jak najlepszych metod i form pracy;

– stworzenie tablic szkolnych promujących rozwijanie talentów i pasji;

– kontynuowanie współpracy ze Klubem KIWANIS ADSUM Zielona Góra;

– kontynuowanie współpracy z rodzicami i zorganizowanie różnych akcji i spotkań,m.in. Uczniowie SP w Słonem – Seniorom, czyli wspomnienia łączą pokolenia; Młodzież czyta dzieciom;

– opracowanie broszury na temat organizacyjno-prawnych możliwości wpływania na warunki i jakość edukacji dzieci i upowszechnienie jej wśród rodziców;

– utworzenie Szkolnego Uniwersytetu dla społeczności lokalnej – warsztaty, kursy, szkolenia, spotkania z ekspertami: psychologiem, lekarzem, pedagogiem, prawnikiem itp.

– organizowanie debat „okrągłego stołu”, za którym siedzą różni partnerzy – rodzice, nauczyciele, wychowawcy, dyrektor, pracownicy administracji i obsługi– rozmawiający o wielorakich aspektach życia szkoły, słuchający się nawzajem, przedstawiający własne poglądy oraz podobne debaty z przedstawicielami uczniów poszczególnych klas;

– wzmocnienie zaangażowania rodziców w życie szkoły wprowadzając takie formy jak:

 • raz w półroczu uczniowie proszą swoich rodziców o dokończenie zdania: Dla moich dzieci chciałbym w szkole zorganizować… Na podstawie zebranych informacji ustalane są działania, które będą realizowane wspólnie z rodzicami;

 • raz na kwartał na godzinie wychowawczej uczniowie piszą list w imieniu szkoły do rodziców, aby później go im przekazać; w liście zachęca się do udziału lub współorganizowania trwających i planowanych przedsięwzięć; ważnym elementem listu jest, określenie w czym potrzebna jest pomocy rodziców.

 1. Sposób zarządzania szkołą oraz rozwoju bazy i wyposażenia szkoły.

Skuteczne zarządzanie skupia się na tworzeniu optymalnych warunków nauczania i uczenia się, podmiotowym traktowaniu ucznia, rodzica i każdego pracownika szkoły, respektowaniu norm szkolnych i społecznych, budowie pozytywnego wizerunku absolwenta, zgranego zespołu pracowniczego oraz przyjaznego klimatu wokół szkoły.

W tym celu będę dążył do :

 1. uzyskania wysokiego poziomu nauczania, opieki i wychowania, czego efektem będą sukcesy uczniów uzyskiwane w konkursach i olimpiadach, zawodach sportowych oraz z egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych;

 2. kontynuacji istniejących i wzbogacanie oferty szkoły o nowe koła zainteresowań po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb wśród uczniów i ich rodziców oraz sporządzeniu na jej podstawie planu działań na rzecz rozwoju zainteresowań i aspiracji wychowanków, co przyczyni się do sukcesów uczniów;

 3. rozwoju jakości pracy szkoły poprzez systematyczne badanie różnych obszarów działalności szkoły podstawowej, opracowanie rocznego planu mierzenia jakości pracy, planu rozwoju, diagnozy potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej, stworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery;

 4. rozwoju kadry pedagogicznej poprzez: udzielanie nauczycielom wsparcia (np. wyznaczanie nauczycielom rozpoczynającym pracę opiekunów stażu spośród najbardziej doświadczonych nauczycieli), zachęcanie do pracy zespołowej w ramach zespołów przedmiotowych i problemowych, motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia, ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego, uczestnictwo pracowników administracji w szkoleniach doskonalących, opracowanie szkolnego planu doskonalenia zawodowego;

 5. wzmocnienia pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez: promocję w środowisku, organizację akcji charytatywnych, konkursów, współpracę z ośrodkami kulturalnymi, stowarzyszeniami i fundacjami, z policją, z klubami sportowymi, z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, z doradcami metodycznymi, uczestnictwo w gminnych uroczystościach;

 6. budowy sprawnego systemu komunikowania się i obiegu informacji poprzez: współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym na rzecz podnoszenia jakości w edukacji (raporty roczne), wewnętrznie opracowany system obiegu informacji, współpracę dyrektora szkoły z kolegialnymi organami nastawioną na sukces edukacyjny szkoły i ucznia, przekazywanie rzetelnych informacji uczniom i pracownikom szkoły, systematyczne przekazywanie rodzicom uczniów informacji o postępach w nauce i zachowaniu młodzieży oraz zbieranie przez szkołę informacji na temat oczekiwań rodziców wobec szkoły;

 7. stałego monitorowania systemu administrowania i organizacji pracy: administracja pracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkoła gromadzi informacje o uczniu oraz prowadzi dokumentację kształcenia, w szkole funkcjonuje system odwołań, skarg i wniosków, uczniowie realizują obowiązek szkolny, zajęcia dydaktyczne są zaplanowane na cały okres nauki, odbywają się zgodnie z zatwierdzonym planem nauczania, są rozłożone równomiernie, statut szkoły jest zgodny z prawem oświatowym, w szkole istnieje wewnątrzszkolny system oceniania, a szkolne plany nauczania uwzględniają podstawę programową;

 8. zarządzania zasobami materialnymi zgodnie ze strukturą działalności szkoły: pomieszczenia dydaktyczne są bezpieczne oraz należycie wyposażone, przygotowane i racjonalnie wykorzystane, ilość i jakość środków dydaktycznych umożliwia pełną realizację procesu dydaktycznego, biblioteka jest wyposażona zgodnie z potrzebami szkoły, baza dydaktyczna udostępniona jest uczniom, szkoła dysponuje zasobami, które są niezbędne w jej funkcjonowaniu oraz pomnaża zasoby materialne zgodnie z jej potrzebami;

 9. rozwój bazy: budowa nowoczesnego placu zabaw dla oddziału przedszkolnego i szkoły; rozwój bazy sportowej.

Podczas realizacji powyższych celów dyrektor szkoły powinien wykazać się: zdolnościami menedżerskimi, mediacyjnymi, organizacyjnymi, umiejętnością planowania, kontrolowania i przewodzenia zespołem pracowniczym, empatią, rozumieniem istoty pracy nauczyciela, kreatywnością oraz stosować obiektywne kryteria oceniania, motywowania, nagradzania i karania pracowników. Poznanie całego zespołu pracowniczego oraz stylu pracy każdej jednostki z osobna pozwala na dobór właściwej metody zarządzania.

Preferowany styl zarządzania to styl demokratyczny oparty na zasadach (rzeczowy).

 1. Sposób mierzenia i oceny realizacji koncepcji

Podstawą dokonania oceny skuteczności realizacji koncepcji będą:

 • wyniki uczniów w nauce, w tym egzaminu zewnętrznego;

 • osiągnięcia uczniów w konkursach, turniejach, zawodach, itp.;

 • opinia uczniów i ich rodziców o pracy szkoły;

 • wyniki kontroli zewnętrznych;

 • wyniki ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych;

 • opinia środowiska lokalnego o szkole;

 • opinia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych o miejscu ich pracy;

 • stan bazy i wyposażenia placówki.

Dane niezbędne do dokonania oceny realizacji koncepcji będą systematycznie gromadzone (zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego) z wykorzystaniem następujących metod:

 • badania osiągnięć uczniów;

 • ankiety;

 • wywiady;

 • obserwacje;

 • analiza dokumentacji szkolnej.

 

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status