Home »

 

Koncepcja pracy szkoły

 

 

MISJA SZKOŁY

Chcemy, aby nasi absolwenci:

– otrzymali wszechstronny zasób wiedzy i umiejętności do dalszego rozwoju

– kształtowali swój system wartości w oparciu o prawidłowe wzorce

– aktywnie, twórczo i odpowiedzialnie funkcjonowali w społeczeństwie

– szanowali i pielęgnowali kulturę, tradycję regionalną i narodową.

WIZJA SZKOŁY

Chcemy, aby absolwentem naszej szkoły był uczeń przygotowany do dalszej nauki w szkole średniej, życia we współczesnym świecie, a więc samodzielny, zaradny, otwarty, odpowiedzialny, ciekawy świata, rozważny, krytyczny.

Nasi uczniowie będą zajmować wysokie lokaty w różnych konkursach gminnych, regionalnych i ogólnopolskich.

Kadra pedagogiczna będzie  otwarta na wyzwania, będzie podejmować twórcze działania z dziećmi, będzie obdarzona zaufaniem rodziców, których reprezentuje aktywna Rada Rodziców.

Nauczyciele będą stosować różnorodne style nauczania, nieustannie rozwijać się indywidualnie oraz uczestniczyć w różnych formach współpracy zespołowej.

Szkoła będzie rozwijać bazę materialną ( plac zabaw, sala gimnastyczna, pomoce dydaktyczne itd.). Zabezpieczone będą materialne, edukacyjne, zdrowotne i kulturalne potrzeby uczniów.

NASZA SZKOŁA

 • dobrze uczy każdego ucznia

– potrafi wyjaśniać i zaciekawiać

– dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki

– oferuje atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, aby umożliwić rozwój zainteresowań uczniów

 • ocenia sprawiedliwie

– uczniowie wiedzą czego i jak mają się uczyć

– znają i rozumieją zasady oceniania (WSO, PSO)

– daje uczniom informacje o postępach

 • rozwija społecznie, uczy wrażliwości

– integruje środowisko szkolne, lokalne

– kształtuje właściwą postawę wobec innych ludzi

– walczy z wulgaryzmami, wdraża do tolerancji

 • tworzy dobrą atmosferę, pomaga uwierzyć w siebie

– w szkole panuje życzliwa, przyjazna atmosfera

– uczniowie mają szansę uwierzyć we własne możliwości

 • przygotowuje do życia w przyszłości

– uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i Internetem

– przygotowuje do życia w zjednoczonej Europie

– wprowadza w świat kultury

 • uczy szacunku do tradycji i dorobku kulturowego

– budzi uczucia patriotyczne

– wzbudza zainteresowanie przeszłością i teraźniejszością  ojczyzny

– kształtuje postawy proeuropejskie

 

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY

– dobrze funkcjonuje w otoczeniu

– jest odpowiedzialny

– troszczy się o przyrodę, wdraża w życie ekologiczne wartości

– jest kulturalny

– jest wysportowany

– jest asertywny

– jest tolerancyjny

– dba o swoje zdrowie

– szanuje i kontynuuje tradycje

 

DZIAŁANIA SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH:

W obszarze edukacji:

 1. Wprowadzenie reformy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

– kształcenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną

– rozwijanie umiejętności rozumowania i wykorzystywania wiedzy w praktyce

– edukację czytelniczo – medialną przygotowującą uczniów do właściwego korzystania

z mediów

– edukację zdrowotną promującą zdrowy styl życia, aktywność fizyczną

– edukację ekologiczną kształtującą wrażliwość na estetykę otoczenia

 1. Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia poprzez:

– stosowanie nowoczesnych metod nauczania

– kształcenie umiejętności kluczowych

– przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie szóstej

– organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów

– pracę z uczniem zdolnym

– wspieranie ucznia mającego trudności

– podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli

– wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne

W obszarze wychowania, profilaktyki, bezpieczeństwa i zdrowia:

– realizacja programów wychowawczego i profilaktycznego

– kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury narodowej

– uwrażliwianie na potrzeby innych poprzez udział w akcjach charytatywnych

– wdrażanie wartości ekologicznych

– kształtowanie postaw prozdrowotnych („Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”)

– rozwijanie aktywności fizycznej

– rozwijanie współpracy z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

– wyrównywanie szans edukacyjnych

W obszarze poszerzania zasobów szkoły:

– zabezpieczenie nowo wybudowanego boiska przed niszczącymi działaniami nieformalnych grup młodzieżowych

-doposażenie klas w nowoczesne pomoce dydaktyczne, rozwój technologii informacyjno – komunikacyjnej, zakup sprzętu sportowego, uzupełnianie księgozbioru biblioteki

– upiększanie terenu wokół szkoły

– działania w zakresie termomodernizacji budynku szkolnego

W obszarze zarządzania:

 1. Inicjowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu jakości pracy, motywowanie nauczycieli do pracy w zespołach.
 2. Dbanie o kształcenie i doskonalenie pracowników.
 3. Podtrzymywanie współpracy międzynarodowej, kształtowanie postaw proeuropejskich.
 4. Zmotywowanie nauczycieli do stałego dokonywania ewaluacji zaplanowanych przez siebie działań z uwzględnieniem poziomu osiągnięć uczniów, a więc monitorowania pracy własnej i pracy uczniów pod kątem standardów w danym etapie edukacyjnym.
 5. Zmotywowanie nauczycieli do podejmowania działalności innowacyjnej, wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania, w tym technologii informacyjnej.
 6. Inicjowanie i koordynowanie innowacyjnych zadań zespołów zadaniowych, dotyczących sposobów rozwijania wyobraźni dzieci, kształcenia polonistycznego, przyrodniczego, matematycznego.
 7. Podtrzymywanie działań na rzecz ucznia: nauki pływania, zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, prowadzenia szerokiej gamy kół zainteresowań.
 8. Zabezpieczenie materialnych potrzeb ucznia: obiady cateringowe, podwieczorki w świetlicy, wyprawka szkolna, kontynuacja akcji „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”.

W obszarze współpracy z rodzicami:

 1. Budowanie zasad dobrze rozumianego partnerstwa pomiędzy rodzicami a szkołą, poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań problemów wychowawczych.
 2. Prowadzenie szkoleń dla rodziców nt.otwartej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami.
 3. Umieszczanie na stronie www artykułów wykorzystywanych do pedagogizacji rodziców podczas zebrań.
 4. Stworzenie możliwości podjęcia działań tym rodzicom, którzy deklarują autentyczną chęć współpracy.
 5. Organizowanie cyklicznych spotkań z Radą Rodziców w celu omówienia tych obszarów pracy szkoły, które potrzebują największego wsparcia ze strony rodziców, m.in.wspólna organizacja festynu szkolno – środowiskowego, malowania korytarzy i sal szkolnych.

W obszarze współpracy ze środowiskiem:

 1. Kontynuacja współdziałania ze stowarzyszenie „Kiwanis Adsum” Zielona Góra.
 2. Udział w dotychczasowych, licznych akcjach charytatywnych oraz SIS i Centrum Wolontariatu w Świdnicy.
 3. Współpraca z parafią w Wilkanowie.
 4. Promocja szkoły w środowisku.
 5. Kontynuacja organizacji festynu szkolno-środowiskowego jako głównej imprezy integrującej lokalne środowisko.
 6. Współpraca z GOK w Świdnicy.
 7. Organizacja imprez: Dzień Babci i Dziadka, Dni Seniora, świąteczne konkursy rodzinne, Gminna Liga Trampkarzy, festyn integracyjny i inne imprezy we współpracy ze środowiskiem lokalnym.