Home »

 

Program wychowawczo – profilaktyczny

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2004r. nr 256.poz 2572, z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. nr 111 poz. 535, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ( Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231, z późn. Zm.).
 4. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 109, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z późn. zm.) .
 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493).
 8. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69).
 9. Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach.
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, z późn. zm.)
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 3 października 2011 poz. 1245).
 13. Konwencja Praw Dziecka.
 14. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych ustaw.
 15. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.16.
 16. art.4 ust.pkt.24 oraz art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 17. Rozporządzenie MEN z dn.17.03.2017 r. art.1 ustawa Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r.poz.59).
 18. Statut Szkoły.

 

 Główne cele wychowawczo-profilaktyczne:

– Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka.

– Kształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych i proekologicznych.

– Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.

– Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

– Kształtowanie postaw patriotycznych.

– Kształtowanie postaw wrażliwości na drugiego człowieka.

– Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą oraz w świecie wirtualnym.

– Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.

– Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia.

– Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

– Rozwijanie kluczowych kompetencji przedsiębiorczości i inicjatywy.

 

 Priorytetami naszego programu wychowawczo – profilaktycznego są:

I.Wychowanie do życia w społeczeństwie.

II.Wychowanie do życia w rodzinie.

III. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

IV.Wychowanie czytelniczo – medialne.

V.Wychowanie ekologiczne.

VI.Wychowanie prozdrowotne.

 

Sylwetka absolwenta I etapu kształcenia.

Uczeń kończący klasę III:

– ma poczucie przynależności do klasy

– umie pracować w grupie, zna swoje prawa i obowiązki

– posiada umiejętność samodzielnej i systematycznej pracy

– potrafi grzecznie zachować się w różnych sytuacjach

– zna symbole narodowe, regionu, wie jak wobec nich się zachować

– potrafi rozróżnić dobro i zło w różnych sytuacjach

– wie, do kogo może zwrócić się o pomoc

– dostrzega różnice wśród ludzi, potrafi okazać szacunek drugiemu człowiekowi.

 

 Sylwetka absolwenta II etapu kształcenia.

Uczeń kończący klasę VIII:

– przestrzega ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych

– potrafi prezentować swoje sądy z poszanowaniem zdania innych, jest tolerancyjny

– jest ciekawy świata, poszerza swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł

– potrafi ocenić wagę i znaczenie informacji

– czynnie uczestniczy we wspólnych działaniach na terenie klasy, szkoły, środowiska

– zna i stosuje prawa i obowiązki ucznia

– ma poczucie tożsamości, przynależności kulturowej.

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy

z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu

zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Rodzice:

– mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

– znają i akceptują program wychowawczo – profilaktyczny proponowany przez szkołę;

– wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;

– wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

– aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

– dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.

Wychowawcy klas:

– dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;

– wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;

– prowadzą dokumentację nauczania;

– opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;

– koordynują pracę wychowawczo – profilaktyczną w zespole klasowym;

– dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;

– podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;

– wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

– informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

– integrują i kierują zespołem klasowym;

– wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;

– wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;

– promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;

– inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;

– współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;

– współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;

– współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;

– współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, sądami rodzinnymi

Nauczyciele:

– oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;

– odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;

– udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

– informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;

– wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

– inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;

– kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;

– reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;

– dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;

– wspólnie z pedagogiem I psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;

– współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;

– proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;

– realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

 Pedagog szkolny:

– prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe,  edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

– diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów

– udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

– podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

– minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

– pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

– wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

– udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

– podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

– minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom

 

Realizacja programu profilaktyki i wychowania odbywa się podczas:

– godzin lekcyjnych

– godzin do dyspozycji wychowawcy klasy

– zajęć sportowych

– zajęć pozalekcyjnych

– uroczystości szkolnych i środowiskowych

Metody i formy realizacji:

– pogadanki

– zajęcia tematyczne

– warsztaty

– prezentacje multimedialne

– projekcje filmów edukacyjnych

– wycieczki

– konkursy

– teatrzyki

– uroczystości wybrane z kalendarza imprez szkolnych

– spotkania z ciekawymi ludźmi

– inne.

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, KLASY I – III

I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE                                     

1. Wzajemne poznawanie się poprzez  zabawę.

– integracja zespołu klasowego

– udział w uroczystościach szkolnych i klasowych

– poznawanie osób wspomagających pracę szkoły

– prawidłowe komunikowanie się

2. Poznawanie reguł zachowania w miejscach  publicznych.

– wdrażanie do używania form grzecznościowych i kulturalnego zachowania

– walka z wulgaryzmami

– udział w imprezach kulturalnych

– nauka właściwego zachowania

3. Uczenie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

– zapoznanie z regulaminami ( klasa, sala gimnastyczna, świetlica, boisko )

– nauka udzielania pierwszej pomocy i radzenia sobie w sytuacjach trudnych

– zapoznanie z właściwym zachowaniem na wypadek zagrożenia i potrzeby ewakuacji

4. Wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy.

– wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku w miejscu pracy

– egzekwowanie wywiązywania się z powierzonych zadań

– przejawianie inicjatyw

– zachęcanie do udziału w konkursach

5. Przestrzeganie założeń Konwencji Praw Dziecka.

– zapoznanie z prawami i obowiązkami

– rozwijanie umiejętności szukania pomocy

6. Kształtowanie postaw tolerancji .

– wdrażanie do tolerancji i szacunku w stosunku do innych

– uwrażliwianie na potrzeby innych poprzez udział w akcjach charytatywnych

– zorganizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom słabszym

Efekty oddziaływań/uczeń:

– potrafi nawiązać bliskie i serdeczne kontakty w grupie rówieśniczej

– aktywnie uczestniczy w uroczystościach klasowych i szkolnych

– ma poczucie przynależności do klasy

– współdziała w grupie i uczy się postaw społecznych

– stosuje zwroty grzecznościowe

– rozumie potrzebę eliminowania wulgarnych słów

– zachowuje się w sposób kulturalny i akceptowany społecznie

– bierze udział w imprezach kulturalnych

– zna zasady kulturalnego zachowania w miejscach publicznych

– zna regulaminy

– zna podstawowe przepisy ruchu drogowego

– zdobywa umiejętność udzielania pierwszej pomocy, potrafi pomóc sobie innym

– wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia

– posiada umiejętność przygotowywania swojego miejsca pracy.

– samodzielnie odrabia prace domowe

– prezentuje swoje wiadomości i umiejętności

– zna swoje prawa i przestrzega swoich obowiązków

– wie do kogo zwrócić się o pomoc

– toleruje i szanuje rówieśników  i pracowników szkoły.

– bierze aktywny udział w akcjach charytatywnych uwrażliwiających na potrzeby innych

 

II WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

1.Rola rodziny w życiu człowieka.

– podtrzymywanie tradycji rodzinnych i wzmacnianie więzi z rodziną poprzez organizację uroczystości

– dostarczanie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka w rodzinie

-wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną

– przekazywanie systemów wartości związanych z rodziną

2.Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów.

– prowadzenie wywiadów środowiskowych

– ustalenie rodzin zagrożonych alkoholizmem, patologią

– udzielanie pomocy materialnej najuboższym rodzinom

– dofinansowanie obiadów

– dopłata do wycieczek, kolonii

– zwolnienie z opłaty ubezpieczenia itp.

3.Pedagogizacja rodziców.

– prowadzenie pogadanek dotyczących rozwiązywania problemów wychowawczych itp.

– spotkania z pedagogiem, wychowawcą

– zachęcanie do czytania literatury psychologiczno- pedagogicznej

Efekty oddziaływań/uczeń:

– rozumie znaczenie rodziny w życiu człowieka

– zna sposoby prawidłowego komunikowania się w rodzinie

– kocha i szanuje swoich rodziców

– pamięta o rodzinnych uroczystościach, uczestniczy w nich

– udzielenie pomocy uczniom z rodzin zagrożonych

– korzysta z udzielonej pomocy

– zwraca się o pomoc

– rodzic stara się rozwiązywać problemy wychowawcze

– prowadzi rozmowy z pedagogiem, wychowawcą

– szuka i czyta literaturę

– poszerza swoją wiedzę

III WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

1.Symbole narodowe.

– zapoznanie z symbolami narodowymi.

– poznawanie legend polskich

– udział w uroczystościach szkolnych i państwowych

2.Poznawanie najbliższej okolicy, stolicy i innych miast Polski.

– kształtowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodowej

– wycieczki po gminie i powiecie

3.Poznawanie słynnych Polaków.

– prezentacja wybitnych Polaków zasłużonych dla ojczyzny

4.Kształtowanie postaw obywatelsko- patriotycznych.

– kształtowanie właściwych postaw

– rozwijanie szacunku do symboli narodowych

– organizowanie apeli z okazji świąt państwowych

Efekty oddziaływań/uczeń:

– zna symbole narodowe oraz słowa hymnu państwowego

– potrafi przyjąć odpowiednią postawę podczas uroczystości

– poznaje ciekawe miejsca

– zna najważniejsze postacie

– uczestniczy w uroczystościach

– potrafi przyjąć właściwą postawę

– zna święta

IV WYCHOWANIE CZYTELNICZO – MEDIALNE

1.Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

– doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

– organizowanie konkursów czytelniczych, lekcji i imprez bibliotecznych, pasowania na czytelnika

2.Korzystanie z różnych środków informacji.

– kształcenie umiejętności krytycznego wyboru informacji medialnych, zagrożeń , skutków uzależnień od telewizji, Internetu, gier

3.Przygotowanie do świadomego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

– nauka korzystania z biblioteki

– zapoznanie ze zbiorami bibliotecznymi

– zapoznanie z regulaminem zachowania w bibliotece

4.Aktywne uczestnictwo w kulturze.

-wyjścia do kina, teatru, filharmonii itp.

Efekty oddziaływań/uczeń:

– swobodnie wypowiada się na różne tematy

– wymienia tytuły książek znanych autorów

– bierze udział w konkursach czytelniczych

– stara się poprawnie wartościować i wybierać programy oraz kontrolować czas korzystania z nich

– wdraża się do samodzielnego korzystania ze zbiorów

– odpowiednio zachowuje się w bibliotece

– szanuje książki

– zna podstawowe zasady dobrego wychowania

– wie, kiedy powinien ubrać się odświętnie

 

V WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

1.Ochrona przyrody i środowiska.

– kształtowanie umiejętności obserwowania przyrody

– uświadamianie odpowiedzialności za czystość środowiska

– dbanie o stan środowiska w najbliższej okolicy

– edukacja proekologiczna

2.Poznawanie najbliższej okolicy.

– wycieczki krajoznawczo-turystyczne

Efekty oddziaływań/uczeń:

– uczestniczy w zbiórce surowców wtórnych

– potrafi segregować śmieci

– wskazuje zagrożenia środowiska

– dba o przyrodę i rozumie potrzebę jej ochrony

– umie odpowiednio zachować się

VI WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

1.Nauka zdrowego stylu życia.

– promocja zdrowia

– nauka zasad przestrzegania higieny osobistej

– wskazanie zagrożeń dla zdrowia

2.Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

-prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego

3.Zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

– przeszkolenie uczniów

4.Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

– korygowanie wad budowy, postawy oraz wymowy

5.Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku.

– propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia (higieny pracy, nauki i odpoczynku, odżywiania się). – promowanie aktywnych i atrakcyjnych form zagospodarowania czasu wolnego

6.Profilaktyka uzależnień.

– podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożeń społecznych

– kształtowanie umiejętności unikania negatywnych wpływów środowiska

Efekty oddziaływań/uczeń:

– zna zasady zdrowego odżywiania i jego wpływu na zdrowie i kondycję fizyczną

– posiada nawyk dbania o własne zdrowie

– zwraca uwagę na utrzymanie higieny ciała

-dba o schludny wygląd zewnętrzny

– zna podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze

– wie jakie czynności należy wykonać, by ratować życie drugiego człowieka

– zna numery alarmowe

-korzysta z zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych

-posiada wiedzę na temat zdrowego stylu życia

-prowadzi aktywny tryb życia

-uczy się uczciwości, odpowiedzialności, asertywności, dokonywania słusznych wyborów

-umie „mówić nie”, gdy ktoś namawia do zapalenia papierosa, zażycia narkotyku, spożycia alkoholu, wspólnego pobicia kolegi.

KLASY IV – VIII

I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE

1.Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.

– zapoznanie i egzekwowanie norm współżycia społecznego

– doskonalenie kompetencji emocjonalnych

– eliminowanie zachowań agresywnych

2.Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

– zapoznanie z zasadami funkcjonowania szkoły

– motywowanie do aktywnego udziału w życiu szkoły

– kreowanie pożądanych postaw wobec obowiązków

3.Uczenie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

– zapoznanie z regulaminami ( klasa, sala gimnastyczna, świetlica, dojazdy, boisko )

– nauka udzielania pierwszej pomocy i radzenia sobie w sytuacjach trudnych

– zapoznanie z właściwym zachowaniem na wypadek zagrożenia i potrzeby ewakuacji

4.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.

– uczenie asertywności, empatii i panowania nad emocjami

5.Stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.

– kształtowanie postawy odpowiedzialności i wrażliwości społecznej oraz postawy godnej zaufania.

– zachęcanie uczniów do szukania pomocy w sytuacjach trudnych

– wskazywanie instytucji, które pomagają młodzieży, rodzicom

– korzystanie ze swoich praw w ramach obowiązujących przepisów

– budowanie życzliwych relacji nauczyciel- uczeń-rodzic- wychowawca

6.Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i grupie rówieśniczej.

– tworzenie reguł współżycia klasowego przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu

– uświadamianie uczniów o odpowiedzialności karnej za wykroczenia popełniane przez nieletnich

– wpajanie szacunku dla cudzej i prywatnej własności, eliminowanie kradzieży i niszczenia mienia

Efekty oddziaływań/uczeń:

– zna zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się

– szanuje cudze prawa i potrzeby

– współpracuje w zespole

– rozpoznaje i nazywa zachowania agresywne

– potrafi nieagresywnie rozwiązywać konflikty

– zna dokumenty szkolne (Statut Szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny)

– jest świadomy praw i obowiązków

– uczestniczy w życiu szkoły

– zna regulaminy

– zna podstawowe przepisy ruchu drogowego

– zdobywa umiejętność udzielania pierwszej pomocy, potrafi pomóc sobie innym

– wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia

– potrafi rozpoznać i nazywać uczucia

– potrafi radzić sobie ze stresem, swoimi emocjami i uczuciami

– zna metody relaksacyjne,

– potrafi być asertywny i współodczuwający

– zna i rozumie swoje prawa

– wie gdzie może zgłosić się po pomoc

– umie życzliwie traktować innych ludzi

– staje się wrażliwy na potrzeby innych

– zna podstawowe zasady tolerancji

II WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

1.Zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia.

– prowadzenie wywiadów środowiskowych

– ustalenie rodzin zagrożonych alkoholizmem, patologią

– udzielanie pomocy materialnej najuboższym rodzinom

– dofinansowanie obiadów

– dopłata do wycieczek, kolonii

– zwolnienie z opłaty ubezpieczenia itp.

2.Kontynuowanie przekazywania systemów wartości związanych z rodziną.

– rola rodziny w życiu człowieka

– tradycje rodzinne

– prawa i obowiązki w rodzinie

3.Pedagogizacja rodziców.

– prowadzenie pogadanek dotyczących rozwiązywania problemów wychowawczych itp.

– spotkania z pedagogiem, wychowawcą

– zachęcanie do czytania literatury psychologiczno- pedagogicznej

Efekty oddziaływań/uczeń:

– udzielenie pomocy uczniom z rodzin zagrożonych

– korzysta z udzielonej pomocy

– zwraca się o pomoc

– uczeń pogłębia swoją wiedzę nt. rodziny i zasad jej funkcjonowania

– rodzic stara się rozwiązywać problemy wychowawcze

– prowadzi rozmowy z pedagogiem, wychowawcą

– szuka i czyta literaturę

– poszerza swoją wiedzę

III WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

1.Wspólnota Europejska a tożsamość narodowa.

– pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej

– zapoznanie z istotą Wspólnoty Europejskiej

– zapoznanie z krajami Unii Europejskiej

2.Kształtowanie postaw obywatelsko-patriotycznych.

– kształtowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodowej

– rozpowszechnianie wiedzy o historii i kulturze regionu, kraju

– kształtowanie potrzeby celebrowania świąt narodowych i lokalnych

3.Utrwalanie postaw patriotycznych, szacunku dla historii i tradycji, symboli narodowych.

– kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla historii i tradycji, symboli narodowych

– zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami obywateli zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Efekty oddziaływań/uczeń:

– zna symbole Unii Europejskiej

– zna kraje członkowskie

– zna historię i kulturę okolicy, regionu,  kraju

– uczestniczy w uroczystościach

– potrafi przyjąć właściwą postawę

– posiada poczucie tożsamości narodowej

-wie, jak stać się dobrym obywatelem swego kraju i chce nim zostać

IV WYCHOWANIE CZYTELNICZO – MEDIALNE

1.Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

– doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

– organizowanie konkursów czytelniczych, lekcji i imprez bibliotecznych

2.Korzystanie z różnych środków informacji.

– kształcenie umiejętności refleksyjnego, celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji

3.Uwrażliwienie na uzależnienie od komputera, Internetu, telefonu komórkowego.

– zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy, itp.)

4.Aktywne uczestnictwo w kulturze.

– wyjścia do kina, teatru, filharmonii itp.

Efekty oddziaływań/uczeń:

– swobodnie wypowiada się na różne tematy

– bierze udział w konkursach czytelniczych

– wypożycza książki

– stara się poprawnie wartościować i wybierać programy oraz kontrolować czas korzystania z nich

– potrafi być świadomym odbiorcą

– zna podstawowe zasady dobrego wychowania

– wie, kiedy powinien ubrać się odświętnie

V WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

1.Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych.

– uświadomienie cywilizacyjnych zagrożeń dla człowieka i przyrody

– zaangażowanie w działania proekologiczne

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan przyrody, troski o jej przyszłość

– zapoznanie uczniów ze skutkami ingerencji człowieka w świat przyrody

– zapoznanie z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska

– uczenie właściwego zachowania w kontaktach z przyrodą, eliminowanie zjawiska znęcania się nad zwierzętami

Efekty oddziaływań/uczeń:

– uczestniczy w zbiórce surowców wtórnych

– potrafi segregować śmieci

– wskazuje zagrożenia środowiska

– rozumie przyczyny ingerencji człowieka w świat przyrody

-działa na rzecz ochrony swojego najbliższego środowiska

-propaguje idee ochroniarskie w najbliższym środowisku

VI WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

1.Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

– wzbogacanie wiedzy dotyczącej zdrowego i higienicznego trybu życia

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie

– wskazywanie szkodliwości hałasu i dłuższego w nim przebywania

– kształtowanie sprawności fizycznej

-promowanie racjonalnego rozkładu dnia: sen, czas poświęcony na naukę i wypoczynek

-ukazywanie znaczenia czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu

2.Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

– prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego

3.Zapoznanie  z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

– przeszkolenie uczniów

4.Profilaktyka uzależnień.

– informowanie o zagrożeniach: nikotyna, narkotyki, dopalacze, alkohol, leki, środki dopingujące, choroby psychiczne

– poznawanie prawnych, społecznych i ekonomicznych skutków używania środków odurzających

– informowanie o możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy

5.Uświadamianie uczniom i rodzicom skutków nadwagi a niekiedy otyłości wśród dzieci.

– przekazywanie aktualnych informacji na temat zaburzeń odżywiania

6.Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki uzależnień i działań prozdrowotnych.

– kształtowanie integralnych działań wychowawczych szkoły i rodziny

– rozwijanie współpracy z rodzicami w zakresie profilaktyki

Efekty oddziaływań/uczeń:

– dba o higienę osobistą

– zna zasady zdrowego odżywiania

– umie zarządzać własnym czasem

– zna podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze

– wie jakie czynności należy wykonać, by ratować życie drugiego człowieka

– zna numery alarmowe

– zna konsekwencje zażywania używek na własne i cudze zdrowie

– rozróżnia substancje trujące i niebezpieczne dla zdrowia

– zna konsekwencje działania zagrożeń

– wie, gdzie zwrócić się o pomoc

– zna zjawiska oraz konsekwencje fizyczne, psychiczne oraz zdrowotne omawianych zaburzeń

– wie, jak otrzymać pomoc nie tylko dla siebie ale także dla innych

– rodzic stara się rozwiązywać problemy wychowawcze

– prowadzi rozmowy z pedagogiem, wychowawcą

– szuka i czyta literaturę

– poszerza swoją wiedzę