Home »

 

Program wychowawczo – profilaktyczny

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2020r. poz 1327, z późniejszymi zmianami).

2.Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. z 2020r. poz. 685, z późn. zm.).

3.Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ( Dz. U. z 2020r.  poz. 1492, z późn. Zm.).Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018r. poz. 969, z późn. zm.).

4.Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.).

5.Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z późn. zm.) .

6.Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493).

7.Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69).

8.Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz. 532).

9.Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, z późn. zm.)

10.Rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2004 r. nr 282, poz. 2814).

11.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011r. nr 209, poz. 1245).

12.Konwencja Praw Dziecka.

13.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.875).

14.Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015r. poz. 1249).

15.Statut Szkoły.

 Główne cele wychowawczo-profilaktyczne:

– Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka.

– Kształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych i proekologicznych.

– Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.

– Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

– Kształtowanie postaw patriotycznych.

– Kształtowanie postaw wrażliwości na drugiego człowieka.

– Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą oraz w świecie wirtualnym.

– Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych; także podczas pandemii koronawirusa;

– Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia.

– Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

– Promocja szczepień, w tym przeciwko Covid-19.

– Rozwijanie kluczowych kompetencji przedsiębiorczości i inicjatywy.

Priorytetami naszego programu wychowawczo – profilaktycznego są:

I. Wychowanie do życia w społeczeństwie.

II. Wychowanie do życia w rodzinie.

III. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

IV. Wychowanie czytelniczo – medialne.

V. Wychowanie ekologiczne.

VI. Wychowanie prozdrowotne.

 

Sylwetka absolwenta I etapu kształcenia.

Uczeń kończący klasę III:

– ma poczucie przynależności do klasy

– umie pracować w grupie, zna swoje prawa i obowiązki

– posiada umiejętność samodzielnej i systematycznej pracy

– potrafi grzecznie zachować się w różnych sytuacjach

– zna symbole narodowe, regionu, wie jak wobec nich się zachować

– potrafi rozróżnić dobro i zło w różnych sytuacjach

– wie, do kogo może zwrócić się o pomoc

– dostrzega różnice wśród ludzi, potrafi okazać szacunek drugiemu człowiekowi.

 

 Sylwetka absolwenta II etapu kształcenia.

Uczeń kończący klasę VIII:

– przestrzega ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych

– potrafi prezentować swoje sądy z poszanowaniem zdania innych, jest tolerancyjny

– jest ciekawy świata, poszerza swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł

– potrafi ocenić wagę i znaczenie informacji

– czynnie uczestniczy we wspólnych działaniach na terenie klasy, szkoły, środowiska

– zna i stosuje prawa i obowiązki ucznia

– ma poczucie tożsamości, przynależności kulturowej.

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

Rodzice:

– mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

– znają i akceptują program wychowawczo – profilaktyczny proponowany przez szkołę;

– wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;

– wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

– aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

– dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.

 

 Wychowawcy klas:

 

– dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;

– wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;

– prowadzą dokumentację nauczania;

– opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;

– koordynują pracę wychowawczo – profilaktyczną w zespole klasowym;

– dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;

– podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;

– wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

– informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; integrują i kierują zespołem klasowym;

– wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;

– wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;

– promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;

– inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;

– współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;

– współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;

– współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;

– współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, sądami rodzinnymi

 

 Nauczyciele:

– oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;

– odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;

– udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;

– wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

– inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;

– kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;

– reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;

– dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;

– wspólnie z pedagogiem I psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;

– współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;

– proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;

– realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 Pedagog szkolny:

– prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

– diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

– podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

– minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

– pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

– wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

– udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

– podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

– minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom

 

Realizacja programu profilaktyki i wychowania odbywa się podczas:

– godzin lekcyjnych

– godzin do dyspozycji wychowawcy klasy

– zajęć sportowych

-zajęć pozalekcyjnych

– uroczystości szkolnych i środowiskowych

Metody i formy realizacji:

-pogadanki

-zajęcia tematyczne

-warsztaty

-prezentacje multimedialne

-projekcje filmów edukacyjnych

-wycieczki

– konkursy

– teatrzyki

– uroczystości wybrane z kalendarza imprez szkolnych

-spotkania z ciekawymi ludźmi

-inne

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Bartłomieja Pitiscusa w Słonem zaakceptowany przez Radę Rodziców został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 1.09.2023r.

Dyrektor Szkoły                                                            Rada Rodziców

 

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, KLASY I – III

 

 

I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE

 

Lp. cel zadania Efekty oddziaływań/uczeń:
1. Wzajemne poznawanie się poprzez  zabawę.

 

– integracja zespołu klasowego

– udział w uroczystościach szkolnych

i klasowych

– poznawanie osób wspomagających pracę szkoły

-prawidłowe komunikowanie się

 

– potrafi nawiązać bliskie i serdeczne kontakty w grupie rówieśniczej

– aktywnie uczestniczy w uroczystościach klasowych i szkolnych

– ma poczucie przynależności do klasy

– współdziała w grupie i uczy się postaw społecznych

2. Poznawanie reguł zachowania w miejscach  publicznych. – wdrażanie do używania form

grzecznościowych i kulturalnego

zachowania

– walka z wulgaryzmami

– udział w imprezach kulturalnych

– nauka właściwego zachowania

 

– stosuje zwroty grzecznościowe

– rozumie potrzebę eliminowania wulgarnych słów

– zachowuje się w sposób kulturalny i akceptowany

społecznie

– bierze udział w imprezach kulturalnych

– zna zasady kulturalnego zachowania w miejscach

publicznych

3. Uczenie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 

– zapoznanie z regulaminami

( klasa, sala gimnastyczna, świetlica,

boisko )

– nauka udzielania pierwszej pomocy

i radzenia sobie w sytuacjach trudnych

– zapoznanie z właściwym zachowaniem na wypadek zagrożenia i potrzeby ewakuacji

– zna regulaminy

– zna podstawowe przepisy ruchu drogowego

– zdobywa umiejętność udzielania pierwszej pomocy, potrafi pomóc sobie innym

– wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia

4. Wdrażanie ucznia do samodzielnej

pracy.

– wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku w miejscu pracy

– egzekwowanie wywiązywania się z powierzonych zadań

– przejawianie inicjatyw

– zachęcanie do udziału w konkursach

– posiadają umiejętność przygotowywania swojego miejsca pracy.

– samodzielnie odrabiają prace domowe.

– prezentują swoje wiadomości i umiejętności

5. Przestrzeganie założeń Konwencji

Praw Dziecka.

– zapoznanie z prawami i obowiązkami

– rozwijanie umiejętności szukania

pomocy

– zna swoje prawa i przestrzega swoich obowiązków

– wie do kogo zwrócić się o pomoc

6. Kształtowanie postaw tolerancji . – wdrażanie do tolerancji i szacunku w

stosunku do innych

– uwrażliwianie na potrzeby innych

poprzez udział w akcjach charytatywnych

– zorganizowanie pomocy koleżeńskiej

uczniom słabszym

 

-toleruje i szanuje rówieśników

i pracowników szkoły.

– bierze aktywny udział w akcjach

charytatywnych uwrażliwiających na potrzeby innych

 

 

 

 

 

II WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

Lp. cel zadania Efekty oddziaływań/uczeń:
1. Rola rodziny w życiu człowieka. – podtrzymywanie tradycji rodzinnych

i wzmacnianie więzi z rodziną poprzez

organizację uroczystości

– dostarczanie wiedzy na temat praw i

obowiązków dziecka w rodzinie

-wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną

–    -przekazywanie systemów wartości

związanych z rodziną

 

– rozumie znaczenie rodziny w życiu człowieka

– zna sposoby prawidłowego komunikowania się w rodzinie

– kocha i szanuje swoich rodziców

– pamięta o rodzinnych uroczystościach, uczestniczy w nich

2. Rozpoznawanie środo-

wiska rodzinnego uczniów.

– prowadzenie wywiadów środowiskowych

– ustalenie rodzin zagrożonych

alkoholizmem, patologią

– udzielanie pomocy materialnej najuboższym rodzinom

– dofinansowanie obiadów

– dopłata do wycieczek, kolonii

– zwolnienie z opłaty ubezpieczenia itp.

– udzielenie pomocy uczniom z rodzin zagrożonych

– korzysta z udzielonej pomocy

– zwraca się o pomoc

 

3. Pedagogizacja rodziców. – prowadzenie pogadanek dotyczących rozwiązywania problemów wychowawczych itp.

-spotkania z pedagogiem, wychowawcą

– zachęcanie do czytania literatury psychologiczno- pedagogicznej

– rodzic stara się rozwiązywać problemy wychowawcze

– prowadzi rozmowy z pedagogiem, wychowawcą

– szuka i czyta literaturę

– poszerza swoją wiedzę

 

 

 

III WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

 

Lp. cel zadania Efekty oddziaływań/uczeń:
1. Symbole narodowe. – zapoznanie z symbolami narodowymi.

– poznawanie legend polskich

– udział w uroczystościach szkolnych

i państwowych

– zna symbole narodowe oraz słowa

hymnu państwowego

– potrafi przyjąć odpowiednią postawę

podczas uroczystości

2. Poznawanie najbliższej okolicy,

stolicy i innych miast Polski.

– kształtowanie poczucia przynależności do

społeczności lokalnej, narodowej

– wycieczki po gminie i powiecie

-poznaje ciekawe miejsca

– poznaje sylwetkę patrona szkoły

3. Poznawanie słynnych Polaków. – prezentacja wybitnych Polaków zasłużonych

dla ojczyzny

– zna najważniejsze postacie
4. Kształtowanie postaw obywatelsko-

patriotycznych.

– kształtowanie właściwych postaw

– rozwijanie szacunku do symboli narodowych

– organizowanie apeli z okazji świąt państwowych

 

– uczestniczy w uroczystościach

– potrafi przyjąć właściwą postawę

– zna święta

 

IV WYCHOWANIE CZYTELNICZO – MEDIALNE

 

Lp. cel zadania Efekty oddziaływań/uczeń:
1. Rozwijanie zainteresowań

czytelniczych.

– doskonalenie umiejętności czytania ze

zrozumieniem

– organizowanie konkursów czytelniczych,

lekcji i imprez bibliotecznych, pasowania

na czytelnika

– swobodnie wypowiada się na różne tematy

– wymienia tytuły książek znanych autorów

– bierze udział w konkursach czytelniczych

2. Korzystanie z różnych środków

informacji.

– kształcenie umiejętności krytycznego wyboru

informacji medialnych, zagrożeń , skutków

uzależnień od telewizji, Internetu, gier

-stara się poprawnie wartościować i wybierać

programy oraz kontrolować czas korzystania z nich.

3. Przygotowanie do świadomego

korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 

– nauka korzystania z biblioteki

– zapoznanie ze zbiorami bibliotecznymi

– zapoznanie z regulaminem zachowania

w bibliotece

– wdraża się do samodzielnego korzystania

ze zbiorów

– odpowiednio zachowuje się w bibliotece

– szanuje książki

4. Aktywne uczestnictwo w kulturze.

 

– wyjścia do kina, teatru, filharmonii itp. – zna podstawowe zasady dobrego wychowania

-wie, kiedy powinien ubrać się odświętnie

 

V WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

 

Lp. cel zadania Efekty oddziaływań/uczeń:
1. Ochrona przyrody i środowiska. – kształtowanie umiejętności obserwowania

przyrody

– uświadamianie odpowiedzialności za czystość środowiska

– dbanie o stan środowiska w najbliższej okolicy

– edukacja proekologiczna

– uczestniczy w zbiórce surowców wtórnych

– potrafi segregować śmieci

– wskazuje zagrożenia środowiska

– dba o przyrodę i rozumie potrzebę jej ochrony

2. Poznawanie najbliższej okolicy. – wycieczki krajoznawczo-turystyczne – umie odpowiednio zachować się

 

 

VI WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

Lp. cel zadania Efekty oddziaływań/uczeń:
1. Nauka zdrowego stylu życia. – promocja zdrowia

– nauka zasad przestrzegania higieny osobistej

– wskazanie zagrożeń dla zdrowia

 

 

– zna zasady zdrowego odżywiania i jego wpływu na zdrowie i kondycję fizyczną

-posiada nawyk dbania o własne zdrowie.

-zwraca uwagę na utrzymanie higieny ciała.

-dba o schludny wygląd zewnętrzny.

 

 

2.

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

 

-prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego

 

– zna podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze
3. Zapoznanie uczniów z zasadami

udzielania pierwszej pomocy.

– przeszkolenie uczniów -wie jakie czynności należy wykonać, by ratować życie drugiego człowieka

– zna numery alarmowe

4. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

 

-korygowanie wad budowy, postawy oraz wymowy.

 

-korzysta z zajęć gimnastyki korekcyjnej,

zajęć logopedycznych

5. Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku.

 

-propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia (higieny pracy, nauki i odpoczynku, odżywiania się).

 

-promowanie aktywnych i atrakcyjnych form zagospodarowania czasu wolnego.

 

-posiada wiedzę na temat zdrowego stylu życia

-prowadzi aktywny tryb życia

6. Profilaktyka uzależnień.
-podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożeń społecznych.

-kształtowanie umiejętności unikania negatywnych wpływów środowiska.

 

-uczy się uczciwości, odpowiedzialności, asertywności, dokonywania słusznych wyborów

-umie „mówić nie”, gdy ktoś namawia do zapalenia papierosa, zażycia narkotyku, spożycia alkoholu, wspólnego pobicia kolegi.

 

 

KLASY IV – VIII

 

I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE

 

Lp. cel zadania Efekty oddziaływań/uczeń:
1. Wyposażenie ucznia w umiejętności

niezbędne do współdziałania w zespole.

 

– zapoznanie i egzekwowanie

norm współżycia społecznego

– doskonalenie kompetencji

emocjonalnych

– eliminowanie zachowań agresywnych

 

– zna zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się

-szanuje cudze prawa i potrzeby

-współpracuje w zespole

– rozpoznaje i nazywa zachowania agresywne

– potrafi nieagresywnie rozwiązywać konflikty

2. Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i

obywatelskich.

– zapoznanie z zasadami funkcjonowania szkoły

– motywowanie do aktywnego udziału w życiu szkoły

– kreowanie pożądanych postaw wobec obowiązków

 

– zna dokumenty szkolne (Statut Szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny)

– jest świadomy praw i obowiązków

– uczestniczy w życiu szkoły

3. Uczenie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 

– zapoznanie z regulaminami

( klasa, sala gimnastyczna, świetlica,

dojazdy, boisko )

– nauka udzielania pierwszej pomocy

i radzenia sobie w sytuacjach trudnych

– zapoznanie z właściwym zachowaniem na wypadek

zagrożenia i potrzeby ewakuacji

– zna regulaminy

– zna podstawowe przepisy ruchu drogowego

– zdobywa umiejętność udzielania pierwszej pomocy, potrafi pomóc sobie innym

– wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia

4.
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.
-uczenie asertywności, empatii i panowania nad emocjami

 

– potrafi rozpoznać i nazywać uczucia

– potrafi radzić sobie ze stresem, swoimi emocjami i uczuciami

– zna metody relaksacyjne,

– potrafi być asertywny i współodczuwający

 

5. Stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.

 

-kształtowanie postawy odpowiedzialności i wrażliwości społecznej oraz postawy godnej zaufania.

– zachęcanie uczniów do szukania pomocy w sytuacjach trudnych

– wskazywanie instytucji, które pomagają młodzieży, rodzicom

– korzystanie ze swoich praw w ramach obowiązujących przepisów

– budowanie życzliwych relacji nauczyciel- uczeń-rodzic- wychowawca

 

 

– zna i rozumie swoje prawa

– wie gdzie może zgłosić się po pomoc

– umie życzliwie traktować innych ludzi

 

6. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i grupie rówieśniczej. T–tworzenie reguł współżycia klasowego przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu

– uświadamianie uczniów o odpowiedzialności karnej za wykroczenia popełniane przez nieletnich

– wpajanie szacunku dla cudzej i prywatnej własności, eliminowanie kradzieży i niszczenia mienia

 

 

– staje się wrażliwy na potrzeby innych

– zna podstawowe zasady tolerancji

 

 

II WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

Lp. cel zadania Efekty oddziaływań/uczeń:
1. Zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia. – prowadzenie wywiadów środowiskowych

– ustalenie rodzin zagrożonych

alkoholizmem, patologią

– udzielanie pomocy materialnej najuboższym rodzinom

– dofinansowanie obiadów

– dopłata do wycieczek, kolonii

– zwolnienie z opłaty ubezpieczenia itp.

– udzielenie pomocy uczniom z rodzin zagrożonych

– korzysta z udzielonej pomocy

– zwraca się o pomoc

 

2. Kontynuowanie przekazywania systemów wartości związanych z rodziną.

z

 

– rola rodziny w życiu człowieka

– tradycje rodzinne

– prawa i obowiązki w rodzinie

-uczeń pogłębia swoją wiedzę nt. rodziny i zasad jej funkcjonowania.

 

3. Pedagogizacja rodziców. – prowadzenie pogadanek dotyczących rozwiązywania problemów wychowawczych itp.

-spotkania z pedagogiem, wychowawcą

– zachęcanie do czytania literatury psychologiczno- pedagogicznej

– rodzic stara się rozwiązywać problemy wychowawcze

– prowadzi rozmowy z pedagogiem, wychowawcą

– szuka i czyta literaturę

– poszerza swoją wiedzę

 

III WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

 

Lp. cel zadania Efekty oddziaływań/uczeń:
1. Wspólnota Europejska a

tożsamość narodowa.

– pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej

– zapoznanie z istotą Wspólnoty Europejskiej

– zapoznanie z krajami Unii Europejskiej

– promocja sylwetki patrona szkoły

– zna symbole Unii Europejskiej

– zna kraje członkowskie

– zna sylwetkę patrona szkoły

 

 

2. Kształtowanie postaw obywatelsko-

patriotycznych.

– kształtowanie poczucia przynależności do

społeczności lokalnej, narodowej

– rozpowszechnianie wiedzy o historii i kulturze regionu, kraju

– kształtowanie potrzeby celebrowania świąt narodowych i lokalnych

– zna historię i kulturę okolicy, regionu,  kraju

– uczestniczy w uroczystościach

– potrafi przyjąć właściwą postawę

3.  

Utrwalanie postaw patriotycznych, szacunku dla historii i tradycji, symboli narodowych.

 

 

-kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla historii i tradycji, symboli narodowych

-zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami obywateli zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

2-

-posiada poczucie tożsamości narodowej

-wie, jak stać się dobrym obywatelem swego kraju i chce nim zostać

 

 

IV WYCHOWANIE CZYTELNICZO – MEDIALNE

 

Lp. cel zadania Efekty oddziaływań/uczeń:
1. Rozwijanie zainteresowań

czytelniczych.

– doskonalenie umiejętności czytania ze

zrozumieniem

– organizowanie konkursów czytelniczych,

lekcji i imprez bibliotecznych

– swobodnie wypowiada się na różne tematy

– bierze udział w konkursach czytelniczych

– wypożycza książki

2. Korzystanie z różnych środków

informacji.

– kształcenie umiejętności refleksyjnego, celowego

korzystania z elektronicznych nośników

informacji

-stara się poprawnie wartościować i wybierać

programy oraz kontrolować czas korzystania z nich.

3. Uwrażliwienie na uzależnienie od komputera, Internetu, telefonu komórkowego  

-Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy, itp.).
– potrafi być świadomym odbiorcą
4. Aktywne uczestnictwo w kulturze.

 

– wyjścia do kina, teatru, filharmonii itp. – zna podstawowe zasady dobrego wychowania

-wie, kiedy powinien ubrać się odświętnie

 

 

 

 

V WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

 

Lp. cel zadania Efekty oddziaływań/uczeń:
1. Kształtowanie postaw

i nawyków proekologicznych.

– uświadomienie cywilizacyjnych zagrożeń

dla człowieka i przyrody

– zaangażowanie w działania proekologiczne

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności

za stan przyrody, troski o jej przyszłość

-zapoznanie uczniów ze skutkami ingerencji

człowieka w świat przyrody

– zapoznanie z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska

– uczenie właściwego zachowania w kontaktach z przyrodą, eliminowanie zjawiska znęcania się nad zwierzętami

– uczestniczy w zbiórce surowców wtórnych

– potrafi segregować śmieci

– wskazuje zagrożenia środowiska

– rozumie przyczyny ingerencji człowieka

w świat przyrody

-działa na rzecz ochrony swojego najbliższego środowiska

-propaguje idee ochroniarskie w najbliższym środowisku.

 

 

 

VI WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

Lp. cel zadania Efekty oddziaływań/uczeń:
1. Kształtowanie postaw

prozdrowotnych.

– wzbogacanie wiedzy dotyczącej zdrowego i higienicznego trybu życia ( również w odniesieniu do zasad obowiązujących podczas rygoru sanitarnego związanego z epidemią COVID-19 )

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie

– wskazywanie szkodliwości hałasu i dłuższego w nim przebywania

– kształtowanie sprawności fizycznej

-promowanie racjonalnego rozkładu dnia: sen, czas poświęcony na naukę i wypoczynek.

-ukazywanie znaczenia czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu

 

 

 

– dba o higienę osobistą

– przestrzega zasad wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19

– zna zasady zdrowego odżywiania

– umie zarządzać własnym czasem

 

2.

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach

i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

 

-prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego

 

– zna podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze
3. Zapoznanie  z zasadami

udzielania pierwszej pomocy.

– przeszkolenie uczniów -wie jakie czynności należy wykonać, by ratować życie drugiego człowieka

– zna numery alarmowe

4. Profilaktyka uzależnień. – informowanie o zagrożeniach:

nikotyna, narkotyki, dopalacze, alkohol, leki, środki dopingujące, choroby psychiczne

– poznawanie prawnych, społecznych i ekonomicznych skutków używania środków odurzających

– informowanie o możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy

 

– zna konsekwencje zażywania używek na własne i cudze zdrowie

– rozróżnia substancje trujące i niebezpieczne dla zdrowia

– zna konsekwencje działania zagrożeń

– wie, gdzie zwrócić się o pomoc

 

5. Uświadamianie uczniom i rodzicom skutków nadwagi a niekiedy otyłości wśród dzieci. – przekazywanie aktualnych informacji na temat zaburzeń odżywiania

– zna zjawiska oraz konsekwencje fizyczne, psychiczne oraz zdrowotne omawianych zaburzeń

– wie, jak otrzymać pomoc nie tylko dla siebie ale także dla innych

6. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki uzależnień i

działań prozdrowotnych.

-kształtowanie integralnych działań wychowawczych szkoły i rodziny

– rozwijanie współpracy z rodzicami w zakresie profilaktyki

– promocja sczepień przeciwko covid-19

 

 

– rodzic stara się rozwiązywać problemy wychowawcze

– prowadzi rozmowy z pedagogiem, wychowawcą

– szuka i czyta literaturę

– poszerza swoją wiedzę

 

 

 

 

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status