Home »

 

PROCEDURY I STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 

W dniu 1.02.2024 w Szkole Podstawowej im. Bartłomieja Pitiscusa w Słonem, wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich:

PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁONEM I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA – aktualizacja od 26.08.2021r.

REALIZACJA ZAJĘĆ  -WARIANT A (kształcenie stacjonarne)

 1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły; powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.
 5. Przebywanie osób z zewnątrz powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, odizolowuje ucznia w gabinecie pielęgniarki lub w wyznaczonym miejscu z zachowaniem 2m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 7. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 9. W czasie przerw zalecany jest pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły i boisku przy szkole.
 10. W czasie lekcji nie obowiązują maseczki, które są dobrowolne podczas przerw.
 11. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy dezynfekować.
 12. W salce gimnastycznej przybory sportowe i podłoga będą dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 13. Należy wietrzyć sale i korytarze co najmniej raz na godzinę.
 14. Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki dezynfekcyjne są dostępne pod nadzorem opiekuna. Świetlica jest wietrzona systematycznie i nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, a w szczególności zaraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 16. Personel kuchenny i pracownik administracyjny oraz sprzątaczki powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami do niezbędnego minimum.
 17. Uczniowie korzystają z własnych napojów, a woda pitna wydawana będzie w kuchni cateringowej pod nadzorem opiekuna z wykorzystaniem naczyń jednorazowych.
 18. W bibliotece uwzględniana będzie 3-dniowa kwarantanna dla książek. Uczniowie będą wcześniej zamawiać książki i odbierać je z zachowaniem rygorów higienicznych przy stanowisku osłoniętym szybą pleksi w drzwiach biblioteki. Zamknięty pozostaje dostęp do półek i czytelni.
 19. Posiłki obiadowe w kuchni cateringowej wydawane będą w systemie zmianowym. Po zmianowym wydawaniu posiłków pracownik odbierający talerze i sztućce zdezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł. Naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 stopni i wyparzane.

W oddziałach przedszkolnych obowiązują podstawowe zasady obowiązujące w szkole. Dodatkowe uwagi dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkole są następujące:

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w tej samej sali ze swoją wychowawczynią. Wyjątkami od tej zasady są zajęcia z języka angielskiego, religii i inne dodatkowe np. rytmika.
 2. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 3. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte są sprzęty i przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować np. pluszowe zabawki. Przybory sportowe podlegają dezynfekcji po każdych zajęciach.
 4. Należy ograniczyć liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny do niezbędnego minimum przy zachowaniu obowiązujących rygorów higienicznych.
 5. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków dezynfekcyjnych.
 7. Wychowawcy i inni pracownicy w razie konieczności korzystają z indywidualnych środków ochrony osobistej, które znajdują się w szkole.
 8. Zalecany jest pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły oraz wiejskim placu zabaw.
 9. Dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają z oddzielnego wejścia.

 

REALIZACJA ZAJĘĆ  -WARIANT B (kształcenie mieszane)/ C ( kształcenie zdalne)

Oddziały przedszkolne i klasy 1- 3 oraz klasa 8 biorą udział w zajęciach stacjonarnie. Pozostałe klasy realizują kształcenie zdalne. W przypadku czasu pandemii trwającego powyżej 1 miesiąca klasy 4 – 7 rotacyjnie przejdą na nauczanie hybrydowe.

 

NAUCZYCIELE

Wymagania Realizacja
Ustalenie we współpracy z  nauczycielami, technologii informacyjnych wykorzystywanych do realizacji zajęć. Obowiązkowe korzystanie z platformy DISCORD.

Powołanie koordynatora  ds. zdalnego nauczania i administratora szkolnej platformy w jednej osobie.

Określenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii.
 1. Wychowawcy klasy ustalają z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej lub mailowej.
 2. Wraz z pedagogiem upewniają się, czy uczniowie mają dostęp do sprzętu,  Internetu, aplikacji.
 3. Nauczyciele upowszechniają wiedzę na temat korzystania z platformy z zachowaniem bezpieczeństwa w sieci (np. nieotwierania, rozpowszechniania linków).
 4. Nauczyciel informatyki i wychowawca na pierwszych zajęciach przypomina lub informuje o bezpiecznych zasadach korzystania z platformy.
Ustalenie źródeł, materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać. Podręczniki, multipodręczniki, zasoby wydawnictwa, materiały z platform edukacyjnych typu epodręczniki.
Ustalenie z nauczycielami potrzeb modyfikacji odpowiednio zestawu programów nauczania oraz ewentualna modyfikacja zestawu. Analiza programów w zespołach przedmiotowych, ewentualna ich modyfikacja.
Ustalenie tygodniowego zakresu treści nauczania zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas.
Równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia – wg tygodniowego planu zajęć dydaktycznych.
 1. Ustalenie treści materiału do realizacji w danym tygodniu z danego przedmiotu. Uwzględnienie stopnia trudności,  np. w zespołach nauczycieli uczących daną klasę.
 2. Przygotowanie tabelki z tygodniowym zakresem materiału do realizacji.
 3. W wariancie B omawianie trudniejszych treści stacjonarnie.
Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu. Zadbanie, by na zajęciach treści, metody, wykorzystywane materiały były różnorodne.
Uwzględnienie możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
 1. Diagnoza możliwości psychofizycznych uczniów poprzez konsultacje z nauczycielami nauczania wczesnoszkolnego (kl. 4); analiza opinii z poradni.
 2. Ograniczenie liczby zadań dla uczniów mających trudności psychofizyczne lub edukacyjne; wykorzystywanie ćwiczeń interaktywnych.
 3. Czas zajęć w wariancie C elastyczny w zależności od stopnia trudności materiału, jego zakresu.
Łączenie przemienne kształcenia z użyciem tablic multimedialnych i bez ich użycia. Wykorzystywanie zadań projektowych, np. prezentacja zdjęć efektów pracy, praca z podręcznikiem, ćwiczeniami.
Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. W miarę potrzeb i możliwości, które wynikają z określonej sytuacji nauczyciele:

– wysyłają karty pracy wraz ze szczegółowym komentarzem;

– udostępniają linki do wartościowych filmów lub tutorialu z Internetu;

– tworzą krzyżówki, quizy;

– organizują warsztaty, zajęcia grupowe z wykorzystaniem programów do telekonferencji.

Ustalenie we współpracy z nauczycielami sposobu potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz termin i sposób usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.
 1. Usprawiedliwiania poprzez dziennik elektroniczny Librus w określonym terminie z podaniem przyczyny nieobecności.
 2. Jeśli uczeń nie potwierdzi swojej obecności poprzez przynajmniej połączenie głosowe na zajęciach (w różnym czasie zajęć), ma nieobecność.
 3. Nieobecność należy zaznaczyć w dzienniku elektronicznym.
 4. O zasadach usprawiedliwiania trzeba poinformować rodziców.
Zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie im informacji o formie i terminach konsultacji.
 1. Organizowanie spotkań online z rodzicami zgodnie z ustalonym harmonogramem za pośrednictwem wybranego komunikatora.
 2. Ustalenie grafiku konsultacji dla uczniów.
Ustalenie sposobów monitorowania postępów uczniów oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach.
 1. Nauczyciel ma prawo zweryfikować wiedzę i umiejętności ucznia ustnie podczas zajęć online.
 2. Nauczyciel wpisuje temat lekcji do dziennika elektronicznego.
 3.  Wykorzystuje  zakładkę: zadanie domowe w  dzienniku elektronicznym oraz  kalendarz, by wpisać termin zajęć online, przewidywane kartkówki, sprawdziany, zadania.
 4. O sposobach wykorzystywania aplikacji i zakładek w  dzienniku elektronicznym  nauczyciel informuje rodziców.
 5. Nauczyciele mogą korzystać z narzędzi sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów typu: tabelka do uzupełnienia.

 

 

 

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status