Home »

 

Deklaracja dostępności

 

 

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Słonem zobowiązuje się
zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spslone.zgora.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-02-19.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z
powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów filmowych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16
. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny. Aktualizację deklaracji sporządzono 15 marca 2021 r., 21 marca 2022 r., 21 marca 2023 r.

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie Web Accessibility Checker, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Skróty klawiaturowe

Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome v 80.X a lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X a lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X a lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X a lewy ALT + [litera_skrótu]

Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Robert Fidos,
dostepnosc@swidnica.zgora.pl. Kontaktować można się także
dzwoniąc na numer telefonu 683273115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także
zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową
lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania
informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie,
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest
możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja
żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot
publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy
podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu
dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności
cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji
mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Szkoły Podstawowej położony jest przy ulicy Szkolnej 1.
 2. Do budynku prowadzą schody. Brak podjazdu i windy.
 3. Obok wejścia do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, tłumacza języka migowego ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status