Home »

 

Koło PCK i Klub Wiewiórka

 

„Klub Wiewiórka”

Cele i zadania

 1. Głównym celem „Klubu Wiewiórka” jest tworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie zachowań prozdrowotnych, poszanowania zdrowia, bezpieczeństwa własnego oraz rówieśników.
 2. Cele szczegółowe to:- wyrabianie właściwych przyzwyczajeń w zakresie higieny i kultury osobistej oraz otoczenia- kształtowanie nawyku spożywania zdrowych potraw ze zdrowych produktów- uświadomienie konieczności częstego i aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu- kształtowanie postawy proekologicznej wśród dzieci- kształtowanie humanitarnych postaw uczniów w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym- wyrabianie nawyków ubierania się stosownie do pory roku, pogody i temperatury. 

  Koło PCK

  Cele :

  Podstawowym celem pracy szkolnego koła PCK jest propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża, promocja zdrowego stylu życia, unikania zagrożeń wynikających z uzależnień oraz poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

   Cele szczegółowe:

  – promocja zdrowego stylu życia

  – popularyzacja wiedzy w zakresie pierwszej pomocy

   Treści przewidziane do realizacji:

  1. Popularyzacja zdrowego stylu życia.

  – propagowanie zasad zdrowego odżywiania

  – propagowanie zasad zdrowych form spędzania czasu wolnego

  – popularyzacja wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków

  1. Rozpowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

  – uświadomienie uczniom konieczności nabycia podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy

  – upowszechnienie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej : działania w przypadku omdleń, działania w przypadku złamań, działania w przypadku krwotoków, działania w przypadku oparzeń i utraty przytomności.

  1. Poznanie pracy Polskiego Czerwonego Krzyża.

  – poznanie historii PCK

  – poznanie zasad działania PCK

  – poznanie podstawowych pojęć : humanitaryzm, prawa człowieka, godność człowieka

  Przewidywane efekty:

  1. Uwrażliwienie na drugiego człowieka.
  2. Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami zdrowego stylu życia.
  3. Poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z podejmowania niebezpiecznych zachowań.
  4. Zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy.

   Opiekun Urszula Horowska

  Program Edukacyjny „Ratujemy i uczymy się ratować” realizujemy od 2007 r. Klasa I i II zostały przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy. Sprzęt, na którym ćwiczymy uzyskaliśmy od  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach „Edukacji dla bezpieczeństwa” w kl.VIII odbyły się zajęcia praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej- a więc układania w pozycji bezpiecznej, udrażnianie dróg oddechowych.

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status