Home »

 

Koło PCK i Klub Wiewiórka

 

„Klub Wiewiórka”

Cele i zadania

 1. Głównym celem „Klubu Wiewiórka” jest tworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie zachowań prozdrowotnych, poszanowania zdrowia, bezpieczeństwa własnego oraz rówieśników.
 2. Cele szczegółowe to:- wyrabianie właściwych przyzwyczajeń w zakresie higieny i kultury osobistej oraz otoczenia- kształtowanie nawyku spożywania zdrowych potraw ze zdrowych produktów- uświadomienie konieczności częstego i aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu- kształtowanie postawy proekologicznej wśród dzieci- kształtowanie humanitarnych postaw uczniów w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym- wyrabianie nawyków ubierania się stosownie do pory roku, pogody i temperatury Koło PCK

   Cele :

  Podstawowym celem pracy szkolnego koła PCK jest propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża, promocja zdrowego stylu życia, unikania zagrożeń wynikających z uzależnień oraz poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

   Cele szczegółowe:

  – promocja zdrowego stylu życia

  – popularyzacja wiedzy w zakresie pierwszej pomocy

   Treści przewidziane do realizacji:

  1. Popularyzacja zdrowego stylu życia.

  – propagowanie zasad zdrowego odżywiania

  – propagowanie zasad zdrowych form spędzania czasu wolnego

  – popularyzacja wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków

  1. Rozpowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

  – uświadomienie uczniom konieczności nabycia podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy

  – upowszechnienie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej : działania w przypadku omdleń, działania w przypadku złamań, działania w przypadku krwotoków, działania w przypadku oparzeń i utraty przytomności.

  1. Poznanie pracy Polskiego Czerwonego Krzyża.

  – poznanie historii PCK

  – poznanie zasad działania PCK

  – poznanie podstawowych pojęć : humanitaryzm, prawa człowieka, godność człowieka

  Przewidywane efekty:

  1. Uwrażliwienie na drugiego człowieka.
  2. Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami zdrowego stylu życia.
  3. Poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z podejmowania niebezpiecznych zachowań.
  4. Zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy.

   Opiekun Urszula Horowska

  Program Edukacyjny „Ratujemy i uczymy się ratować” realizujemy od 2007 r. Klasa I i II zostały przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy. Sprzęt, na którym ćwiczymy uzyskaliśmy od  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach „Edukacji dla bezpieczeństwa” w kl.VIII odbyły się zajęcia praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej- a więc układania w pozycji bezpiecznej, udrażnianie dróg oddechowych.